O participatívnom rozpočte

Participatívny rozpočet (ďalej tiež uvádzaný ako “PR”) je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu týchto miest či obcí. Vznikol v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre a postupne sa rozšíril prakticky na všetky kontinenty. Dnes je súčasťou niekoľkých tisícov samospráv po celom svete. Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku ľuďom a občianskym združeniam, možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku. 

Participatívny rozpočet TTSK je zameraný na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu autentických občianskych a komunitných projektov. V rámci vízie budovania trvale udržateľnej spoločnosti, cieľom participatívneho rozpočtu je podporiť budovanie krajskej identity a podporiť vytváranie komunít smerujúcich k verejnému prospechu.

Časový harmonogram

Presný časový rozvrh najbližšieho ročníka participatívneho rozpočtu
Vyhlásenie a zverejnenie výzvy31.08.2022
Online informačné stretnutie06.09.2022
Prvé verejné stretnutie: informačné stretnutie a zber nápadov12.09.2022 – 06.10.2022
Druhé verejné stretnutie: stretnutie predkladateľov podľa lokality10.10.2022 – 18.10.2022
Stanovenie deliberačných kritérií19.10.2022
Podávanie projektov predkladateľmi31.10.2022
Tretie verejné stretnutie: prezentácia a deliberácia projektov29.11.2022 – 13.12.2022
Hlasovanie o projektoch16.12.2022 – 09.01.2023
Zverejnenie výsledkov rozhodovania do16.1.2023
Realizácia projektov01.02.2023 – 24.11.2023
Vyúčtovanie projektov do05.12.2023
Evaulácia procesu ročníka a projektov15.12.2023

ČASOVÁ OS

Kde sa momentálne nachádzame?

Pozrite sa ako bude prebiehať najbližší ročník participatívneho rozpočtu.

Výzvy a zásady

31.8.2022

Vyhlásenie a zverejnenie výzvy a zásad - znenie výzvy a zásad nájdeš TU.

Raňajky s koordinátorom

6.9.2022
Máš nápad na zlepšenie svojho okolia? Chceš organizovať nejaké podujatie, podporiť komunitu vo svojom okolí či v meste alebo obci? A nevieš ako na to? Pripoj sa na verejné online stretnutie, kde Ti povieme o participatívnom rozpočte. Preberieme, ako vyzerá celý proces a čo nás čaká.

Verejné stretnutie „Povedzme si“

12.09.2022 – 06.10.2022
Budúci predkladatelia (aj Ty) môžu prediskutovať svoje nápady a návrhy, informovať sa o oprávnených nákladoch svojich návrhov, či získať pomoc pri písaní svojho projektu pred jeho podaním. Inšpiruj sa, či pospájaj svoje nápady s inými.

Verejné stretnutie „Sedí mi to?“

10.10.2022 – 18.10.2022
Upresníme si projekty, oprávnené nároky na projekty a to, či sú dobre napísané. A ak to nestihneš vo svojom meste, nič sa neboj. „SEDÍ MI TO?“ sa uskutoční vo viacerých okresných mestách TTSK.

Stanovenie kritérií

19.10.2022
Kritéria na rozhodovanie stanovuje komisia (deliberatívne fórum), tá je zložená z piatich členov. A kto teda? Jeden poslanec zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu, jeden pracovník z Úradu TTSK, a traja zástupcovia občianskej spoločnosti.

Podávanie projektov

do 31.10.2022

Ako predkladateľ predložíš svoj návrh prostredníctvom elektronického formulára na podávanie projektov participatívneho rozpočtu TTSK dostupného TU.

Prezentácia a hodnotenie projektov

29.11.2022 – 13.12.2022
Spolu s inými predkladateľmi zapojených projektov budeš pozvaný na prezentáciu svojho projektu pred komisiou (viac informácií v časti rozhodovanie). Nezabudni! Stretnutia sa môže zúčastniť aj široká verejnosť a dozvedieť sa, aké nápady sa v tomto ročníku predkladajú. Buď pripravený na otázky! Súčasne tu prebehne aj časť rozhodovania – deliberácia.

Rozhodovanie

16.12.2021 – 09.01.2023
Rozhodovanie
Konečne je to tu! Rozhodovanie o projektoch sa skladá z dvoch častí:
1. deliberácie (váha 50%):
a) vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberatívne fóra hodnotiť jednotlivé projekty;
b) hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií;
Deliberácia sa uskutoční počas prezentácie projektov.
2. online hlasovania (váha 50%).

Zverejnenie výsledkov

do 16.01.2023
Po ukončení hlasovania sa zrátajú všetky platné hlasy. elektronického online hlasovania. Tie sa pripočítajú k deliberačnému hlasovaniu. Takto spojené hlasovanie stanoví výsledné poradie podporených projektov v rámci jednotlivých okresov. Výsledky hlasovania o projektoch budú zverejnené na webovej stránke Participáku a TTSK 16.1.2023 TU.

Realizácia

01.02.2023 – 24.11.2023

Hurá, ide sa! Víťazné projekty finančne podporíme zo zdrojov participatívneho rozpočtu TTSK. Úspešní predkladatelia (dúfame, že aj Ty) realizujú svoje projekty v úzkej súčinnosti s pracovníkmi TTSK. Projekt môžeš realizovať v termíne od 01.02.2023 do 24.11.2023.
Pozri si už zrealizované projekty pre inšpiráciu TU.

Priebežné vyúčtovanie

do 05.12.2023
Priebežne vyúčtujeme úrpjekty počas ročníka Participáku 30 dní po realizácii projektu.
Všetky projekty musia byť vyúčtované najneskôr do 05.12.2023.

Evaluácia

15.12.2023
Porozprávajme sa o Tvojej skúsenosti s Participákom. „Od A po Z“ realizácie projektu a celým procesom, aby sme mohli nastaviť lepšie fungovanie ďalšieho ročníka. Na roztavenie ľadov a rozviazanie jazyka si dáme vianočný čaj či kávu pod jedličkou 15.12. 2023. Tešíme sa na Teba!

Rozhodovanie

Ako prebieha rozhodovanie pri vašom projekte

Hlasovať môže každý obyvateľ kraja vo veku nad 15 rokov.

Termín začatia a ukončenia hlasovania vyhlasuje Úrad TTSK na webovej stránke PR.

Rozhodovanie prebieha dvoma spôsobmi:

 • elektronicky – online hlasovaním (váha 50%),
 • deliberáciou – verejným zvažovaním (váha 50%).

Pre podporu projektov občania hlasujú elektronickým online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára dostupného na webovej stránke PR, a to minimálne za tri projekty.

Deliberácia sa skladá z dvoch častí:

 • vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberatívne fóra hodnotiť jednotlivé projekty; za týmto účelom sa uskutoční verejné stretnutie členov a členiek jednotlivých deliberatívnych fór na Úrade TTSK,
 • hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií (druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných obciach a mestách kraja).

Deliberatívne fóra pre jednotlivé okresy sa skladajú z členov, ktorých vymenuje predseda TTSK v nasledovnom zložení:

 • jeden poslanec zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu
 • jeden pracovník Úradu TTSK
 • traja zástupcovia občianskej spoločnosti

Kritériá pre hodnotenie projektov v ročníku 2022/2023 sú nasledovné:

 • Udržateľnosť
 • Dopad projektu na životné prostredie
 • Inkluzívnosť
 • Originalita/inovatívnosť
 • Komunitný rozmer
 • Edukatívny charakter - osveta

Proces participatívneho rozpočetu

Váš projekt bod po bode

NÁPAD

Na začiatku je nápad. Ľudia majú rôzne nápady, ako zlepšiť svoje okolie. Budeme sa o nich rozprávať na prvom kole verejných stretnutí vo vybraných mestách a obciach kraja.

PROJEKT

Po verejných stretnutiach, na ktorých vzniknú rôzne kreatívne nápady, bude nasledovať fáza predkladania projektov. Projekty budú môcť predložiť občianske združenia, fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb formou elektronického formulára dostupného na webovej stránke.

ROZHODOVANIE

Po skončení predkladania projektov bude nasledovať druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných mestách, na ktorých sa odprezentujú jednotlivé projekty a predkladatelia získajú spätnú väzbu od ostatných účastníkov verejného stretnutia. Tretie kolo verejných stretnutí bude zamerané na prezentáciu projektov ich predkladateľmi. Na týchto stretnutiach prebehne časť rozhodovania prostredníctvom deliberácie. Následne sa budú môcť obyvatelia kraja zapojiť do rozhodovania, a podporiť tak svoje obľúbené projekty prostredníctvom elektronického hlasovania na webovej stránke participatívneho rozpočtu.

FINANCIE

Projekty, ktoré budú po uzatvorení elektronického hlasovania a po rozhodnutí deliberatívnych fór najúspešnejšie, budú podporené finančnou čiastkou, a to maximálne do výšky 5.000 eur. Následne bude mať predkladateľ projektu čas do 24. novembra 2023 na realizáciu svojho projektu.
magic-wandcloud-uploadcogstarflaguserstagmapbubblechart-barsdinnermustachecrossmenuquestion-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram