O participatívnom rozpočte

Participatívny rozpočet (ďalej tiež uvádzaný ako “PR”) je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu týchto miest či obcí. Vznikol v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre a postupne sa rozšíril prakticky na všetky kontinenty. Dnes je súčasťou niekoľkých tisícov samospráv po celom svete. Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku ľuďom a občianskym združeniam, možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku. 

Participatívny rozpočet TTSK je zameraný na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu autentických občianskych a komunitných projektov. V rámci vízie budovania trvale udržateľnej spoločnosti, cieľom participatívneho rozpočtu je podporiť budovanie krajskej identity a podporiť vytváranie komunít smerujúcich k verejnému prospechu.

Časový harmonogram

Presný časový rozvrh najbližšieho ročníka participatívneho rozpočtu
Vyhlásenie a zverejnenie výzvy02.11.2023
Online informačné stretnutie06.11.2023
Prvé verejné stretnutie: informačné stretnutie a zber nápadov07.11.2023 – 24.11.2023
Stanovenie deliberačných kritérií27.11.2023
Podávanie návrhov projektov predkladateľmido 30.11.2023
Administratívna kontrola projektov a ich pripomienkovanie v rámci Úradu TTSK01.12.2023 – 21.12.2023
Druhé verejné stretnutie: facilitácia návrhov projektov15.01.2024 – 25.01.2024
Záväzné podávanie projektovdo 26.01.2024
Tretie verejné stretnutie: prezentácia, deliberácia projektov deliberatívnym fórom a hodnotenie predkladateľmi navzájom29.01.2024 – 07.02.2024
Hlasovanie o projektoch verejnosťou09.02.2024 – 25.02.2024
Zverejnenie výsledkov rozhodovania do26.02.2024
Príprava zmlúv27.02.2024 – 08.03.2024
Realizácia projektov11.03.2024 – 22.11.2024
Vyúčtovanie projektov donajneskôr do 30 dní od ukončenia realizácie projektu, najneskôr 06.12.2024
Vyhodnotenie procesu ročníka a projektov31.01.2025

ČASOVÁ OS

Kde sa momentálne nachádzame?

Pozrite sa ako bude prebiehať najbližší ročník participatívneho rozpočtu.

Vyhlásenie a zverejnenie výzvy

2.11.2023

Vyhlásenie a zverejnenie výzvy a zásad - znenie výzvy a zásad nájdeš TU.

Online informačné stretnutie

6.11.2023
Máš nápad na zlepšenie svojho okolia? Chceš organizovať nejaké podujatie, podporiť komunitu vo svojom okolí či v meste alebo obci? A nevieš ako na to? Pripoj sa na verejné online stretnutie, kde Ti povieme o participatívnom rozpočte. Preberieme, ako vyzerá celý proces a čo nás čaká.

Prvé verejné stretnutie: informačné stretnutie a zber nápadov

07.11.2023 – 24.11.2023
Budúci predkladatelia (aj Ty) môžu prediskutovať svoje nápady a návrhy, informovať sa o oprávnených nákladoch svojich návrhov, či získať pomoc pri písaní svojho projektu pred jeho podaním. Inšpiruj sa, či pospájaj svoje nápady s inými.

Stanovenie deliberačných kritérií

27.11.2023
Kritériá na rozhodovanie stanovuje komisia (deliberatívne fórum), tá je zložená z piatich členov. A kto teda? Jeden poslanec Zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu, jeden zamestnanec z Úradu TTSK, a traja zástupcovia občianskej spoločnosti.

Podávanie návrhov projektov predkladateľmi

do 30.11.2023
Ako predkladateľ predložíš svoj návrh nahratím do nášho systému. Iba s týmito projektmi budeme ďalej pracovať a iba títo predkladatelia budú môcť záväzne podať svoj projekt v termíne do 26.1.2024.

Administratívna kontrola projektov a ich pripomienkovanie v rámci Úradu TTSK

01.12.2023 – 21.12.2023
Počas administratívnej kontroly návrhov projektov na Úrade TTSK budú predkladatelia vyzvaní na odstránenie prípadných nedostatkov alebo doplnenie požadovaných informácií.

Druhé verejné stretnutie: facilitácia návrhov projektov

15.01.2024 – 25.01.2024
Predkladatelia projektov za daný okres budú pozvaní na stretnutie so zástupcami kraja a facilitátorom s cieľom hľadať spoločné prieniky medzi projektami, ktoré by v rámci realizácie boli kompatibilné.

Záväzné podávanie projektov

do 26.01.2024
Nezabudni záväzne odoslať svoj projekt! Až vtedy je projekt zaradený do rozhodovacieho procesu.

Tretie verejné stretnutie: prezentácia, deliberácia projektov deliberatívnym fórom a hodnotenie predkladateľmi navzájom

29.1.2024 - 7.2.2024 – Rozhodovanie
Konečne je to tu!

Rozhodovanie o projektoch sa skladá z troch častí:

1. Deliberácie (váha 40%)

- vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberatívne fóra hodnotiť jednotlivé projekty;

- hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií;

- Deliberácia sa uskutoční počas prezentácie projektov.

2. Online hlasovania (váha 40%)

3. Rozhodovania predkladateľmi navzájom (váha 20%) - každý predkladateľ v danom okrese, bude mať možnosť hodnotiť projekty ostatných predkladateľov za daný okres, okrem svojho.

Spolu s inými predkladateľmi zapojených projektov budeš pozvaný na prezentáciu svojho projektu pred komisiou. Nezabudni! Stretnutia sa môže zúčastniť aj široká verejnosť a dozvedieť sa, aké nápady sa v tomto ročníku predkladajú. Buď pripravený na otázky. Súčasne tu prebehne aj časť rozhodovania – deliberácia a rozhodovanie predkladateľmi navzájom.

Hlasovanie o projektoch verejnosťou

09.02.2024 – 25.02.2024
Ide do tuhého! Svojimi hlasmi viete ešte zamiešať karty a ovplyvniť konečné poradie úspešných projektov. Tak neváhajte a hlasujte za svojich favoritov!

Zverejnenie výsledkov rozhodovania do 26.2.2024

26.02.2024
Po ukončení hlasovania sa zrátaju všetky platné hlasy elektronického online hlasovania. Tie sa pripočítajú k hlasovaniu deliberatívneho fóra a hlasovaniu predkladateľmi navzájom. Takto spojené hlasovanie stanoví výsledné poradie podporených projektov v rámci jednotlivých okresov. Výsledky hlasovania o projektoch budú zverejnené na webovej stránke Participatívneho rozpočtu a TTSK dňa 26.2.2024.

Príprava zmlúv

27.02.2024 – 08.03.2024
Dajte nám ešte chvíľku! Momentálne usilovne pracujeme na príprave Vašich zmlúv.

Realizácia projektov

11.03.2024 – 22.11.2024
Hurá, ide sa! Víťazné projekty, ktoré boli podporené zo zdrojov Participatívneho rozpočtu TTSK, môžu predkladatelia začať realizovať od 11.3.2024 do 22.11.2024. Nezabudnite nám dať vopred vedieť o Vašich plánovaných akciách.

Vyúčtovanie projektov

6.12.2024
Priebežne vyúčtujeme projekty počas ročníka Participáku 30 dní po realizácii projektu.
Všetky projekty musia byť vyúčtované najneskôr do 05.12.2023.

Vyhodnotenie procesu ročníka a projektov

31.01.2025

Na základe našich/vašich skúseností počas realizácie 5. ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK, pripravíme a vylepšíme ďalší ročník.

Rozhodovanie

Ako prebieha rozhodovanie pri vašom projekte

Hlasovať môže každý obyvateľ kraja vo veku nad 15 rokov.

Termín začatia a ukončenia hlasovania vyhlasuje Úrad TTSK na webovej stránke PR.

Rozhodovanie prebieha tromi spôsobmi:

 • elektronicky – online hlasovaním (váha 40%),
 • deliberáciou – verejným zvažovaním (váha 40%),
 • hodnotenie navzájom - hodnotenie predkladateľmi (váha 20%)

Pre podporu projektov občania hlasujú elektronickým online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára dostupného na webovej stránke PR, a to minimálne za tri projekty.

Deliberácia sa skladá z dvoch častí:

 • vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberatívne fóra hodnotiť jednotlivé projekty; za týmto účelom sa uskutoční verejné stretnutie členov a členiek jednotlivých deliberatívnych fór na Úrade TTSK,
 • hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií (druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných obciach a mestách kraja).

Deliberatívne fóra pre jednotlivé okresy sa skladajú z členov, ktorých vymenuje predseda TTSK v nasledovnom zložení:

 • jeden poslanec zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu
 • jeden pracovník Úradu TTSK
 • traja zástupcovia občianskej spoločnosti

Kritériá pre hodnotenie projektov v ročníku 2023/2024 sú nasledovné:

 • Ekológia
 • Komunitný rozmer
 • Edukatívny charakter - osveta
 • Udržateľnosť 
 • Inklúzia

 

Proces participatívneho rozpočetu

Váš projekt bod po bode

NÁPAD

Na začiatku je nápad. Ľudia majú rôzne nápady, ako zlepšiť svoje okolie. Budeme sa o nich rozprávať na prvom kole verejných stretnutí vo vybraných mestách a obciach kraja.

PROJEKT

Po verejných stretnutiach, na ktorých vzniknú rôzne kreatívne nápady, bude nasledovať fáza predkladania projektov. Projekty budú môcť predložiť občianske združenia, fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb formou elektronického formulára dostupného na webovej stránke.

ROZHODOVANIE

Po skončení predkladania projektov bude nasledovať druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných mestách, na ktorých sa odprezentujú jednotlivé projekty a predkladatelia získajú spätnú väzbu od ostatných účastníkov verejného stretnutia. Tretie kolo verejných stretnutí bude zamerané na prezentáciu projektov ich predkladateľmi. Na týchto stretnutiach prebehne časť rozhodovania prostredníctvom deliberácie a hlasovaním predkladateľmi navzájom. Následne sa budú môcť obyvatelia kraja zapojiť do rozhodovania, a podporiť tak svoje obľúbené projekty prostredníctvom elektronického hlasovania na webovej stránke participatívneho rozpočtu.

FINANCIE

Projekty, ktoré budú po uzatvorení elektronického hlasovania a po rozhodnutí deliberatívnych fór najúspešnejšie, budú podporené finančnou čiastkou, a to maximálne do výšky 4.000 eur. Následne bude mať predkladateľ projektu čas do 22. novembra 2024 na realizáciu svojho projektu.
magic-wandcloud-uploadcogstarflaginboxuserstagmapbubbleconstructionchart-barsdinnermustachecrossmenuquestion-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram