Title Image

FAQ

Kto môže podať projekt?

Projekt môže podať fyzická osoba (s vekom nad 18 rokov), skupina fyzických osôb, alebo občianske združenie, či nezisková organizácia.

Koľko projektov môžem podať?

Každý navrhovateľ projektu môže podať len jeden projekt.

Do kedy je možné podať projekt?

Projekt je možné podať do 29.10.2021 prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy www.tvorimekraj.sk, záujemcom však odporúčame neodkladať podanie projektu až na tento termín. Včasným podaním sa vytvorí dostatočná časová rezerva na technicko-realizačné posúdenie projektu Úradom Trnavského samosprávneho kraja, odborné konzultácie a predovšetkým na prípadné doplnenie informácií, chýbajúcich dokladov pre jeho realizáciu.

Môžem podať projekt len vtedy, ak som sa zúčastnil verejného stretnutia?

Účasť na verejnom stretnutí nie je podmienkou pre podávanie projektu. Záujemcom však odporúčame pred samotným podaním projektu využiť možnosť konzultovať návrh, potrebné doklady, alebo prípadné nejasnosti s projektovým koordinátorom participatívneho rozpočtu TTSK.

Je nutné u občianskych združení, nadácií a neziskových organizácií dokladať výpis z registra?

Výpis z registra nie je potrebné dokladať. Vyžadované dokumenty sú uvedené vo Výzve participatívneho rozpočtu TTSK a tiež v rámci vypĺňania elektronického formulára pre podávanie projektov participatívneho rozpočtu TTSK.

Možno podať rovnaký projekt v participatívnom rozpočte aj vo Výzvach vyhlásených TTSK?

V princípe je možné žiadať zároveň o finančné prostriedky v participatívnom rozpočte aj v grantových výzvach, avšak nie je prípustné duplicitne financovať rovnakú časť jedného projektu.

Možno v participatívnom rozpočte podať projekt, ktorého aktivita by bola realizovaná po 14.12.2020?

Áno, je možné podať takýto projekt, avšak aktivity, ktoré by mali byť realizované po tomto termíne (termín pre vyúčtovanie), nie je možné účtovať z prostriedkov participatívneho rozpočtu. Čiže možno napríklad v rámci projektu nakúpiť materiál (do 14.12.2020), z ktorého na dobrovoľníckej báze budú realizované aktivity do konca roka (aj po 14.12.2020).

Vyžaduje sa v projekte PR TTSK spolufinancovanie? Je spolufinancovanie podmienkou pre možnosť podania projektu PR TTSK?

Spolufinancovanie projektov sa nevyžaduje.

Ako je zabezpečené, aby nedošlo k prehlasovaniu projektov u malých obcí?

Kombináciou kvalitatívneho a kvantitatívneho spôsobu rozhodovania o projektoch podaných v rámci Participatívneho rozpočtu TTSK. Prvým spôsobom rozhodovania je deliberácia (verejné zvažovanie), druhým spôsobom je elektronické online hlasovanie, pričom každý spôsob rozhodovania má váhu 50%.

 

Deliberácia je nástrojom kvalitatívneho rozhodovania o projektoch a prebieha na verejnom stretnutí v každom okrese osobitne (hodnotia sa projekty z daného okresu). Termíny verejných stretnutí a miesto konania budú zverejnené na stránke www.tvorimekraj.sk. Projekty budú hodnotiť členovia deliberatívneho fóra daného okresu (2 zástupcovia občianskej spoločnosti, 1 poslanec z daného okresu a 2 zástupcovia Úradu TTSK). Navrhovatelia projektov (žiadatelia) sa bezprostredne po verejnom prezentovaní svojich projektov dozvedia od členov deliberatívneho fóra výsledok tejto časti rozhodovania aj s konkrétnym vysvetlením dôvodov hodnotenia ich projektu.

 

Elektronické online hlasovanie je kvantitatívnou formou rozhodovania a prebehne prostredníctvom internetovej stránky www.tvorimekraj.sk, pričom každý hlasujúci musí hlasovať minimálne za 3 projekty, ktoré by chcel podporiť a to v rámci celého kraja.

Komu zostáva vlastníctvo hnuteľného a nehnuteľného majetku obstaraného v rámci projektov participatívneho rozpočtu?

Vlastníctvo hnuteľného a nehnuteľného majetku bude posudzované individuálne podľa charakteru projektu, keďže každý projekt je špecifický a originálny. Základným indikátorom ponechania majetku iným subjektom je pokračovanie a funkčnosť projektu ako verejnej služby.

 

V zmysle čl. V. Zásad Participatívneho rozpočtu TTSK projekt nesmie zaťažovať nasledujúce rozpočtové roky TTSK bez predchádzajúceho súhlasu TTSK. V prípade potreby zabezpečenia servisu, údržby či prevádzkovania finálneho výstupu projektu v nasledujúcich rokoch je dôležité, aby navrhovateľ zabezpečil tieto vzniknuté služby zo strany obce/mesta či iného subjektu, ktorý ich bude vykonávať.

Čo sa stane v prípade, ak predpokladaná požadovaná suma uvedená v elektronickom formulári (v projekte) je vyššia, ako skutočná suma realizácie víťazného projektu?

Pre lepšiu predstavu uvádzame na vysvetlenie konkrétny príklad:

Súhrnná suma celého projektu činí 7 320 €, teda navrhovateľ projektu v elektronickom formulári v rámci rozpočtu uvedie, že z participatívneho rozpočtu žiada sumu 5 000 € a sumu 2 320 € pokryje vlastnými zdrojmi. V priebehu realizácie dôjde k úspore pri výdavkoch projektu, pričom celková hodnota realizácie projektu bude nakoniec predstavovať 4 500 €. V tom prípade celý projekt možno prefinancovať z prostriedkov participatívneho rozpočtu a zvyšných (usporených) 500 € je navrhovateľ projektu povinný vrátiť Úradu TTSK.

 

Z uvedeného vyplýva:
1. Ak víťazný projekt presahuje limit 5 000 € a teda má viacero finančných zdrojov, ale pri jeho realizácii skutočné výdavky nepresiahnu 5 000 €, všetky tieto výdavky možno pokryť z prostriedkov Participatívneho rozpočtu.
2. V prípade, že celkové výdavky projektu budú nižšie ako predpokladaný rozpočet projektu, nevyužité (usporené) finančné prostriedky je navrhovateľ projektu povinný vrátiť Úradu TTSK.

Možno do rozpočtu projektu zahrnúť aj mzdové náklady?

Áno, do rozpočtu projektu možno zahrnúť aj oprávnené mzdové náklady. Podiel týchto nákladov na celkovom rozpočte projektu však bude predmetom posudzovania realizovateľnosti projektov.

Support develop by Greativity.sk