Spracovanie osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES Nariadenie Európskeho parlament u a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené, a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ: Trnavský samosprávny kraj Adresa: Starohájska 10, 917 00 Trnava IČO:37836901
Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@trnava-vuc.sk

Informácie o účele spracúvania, právny základ spracúvania, okruh príjemcov a doba uchovávania

 • Osobné údaje, ktoré nám poskytnete
  • v sekcii Kontaktný formulár spracovávame osobné údaje: Meno, Priezvisko, Email
  • v sekcii Elektronický formulár na podávanie projektov spracovávame osobné údaje: Meno/Názov predkladateľa, IČO/Číslo OP, IBAN organizácie, Adresa predkladateľa, Web stránka/Facebook organizácie, Telefónny kontakt, Email, Zmluvy o účte žiadateľa v banke/ Potvrdenie o vedení účtu z banky (u organizácií), Doklad o voľbe štatutárneho orgánu (Menovací dekrét), Stanovy, Čestné vyhlásenie, Písomný súhlas vlastníka majetku
 • Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete
  Osobné údaje, ktoré nám poskytnete môžeme ďalej poskytnúť našim partnerom (ďalej ako „Príjemca“).
  Príjemca:
  Občianske združenie UTOPIA – facilitácia a expertíza v rámci celého procesu Participatívneho rozpočtu TTSK.
  Občianske združenie WellGiving – technický administrátor elektronického formulára na podávanie projektov a elektronického hlasovania.
 • Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje
  Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov: Pre účely Participatívneho rozpočtu TTSK.
 • Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?
  V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov.
 • Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
  Náš web nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš portál používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).
 • Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:
  • súhlas; alebo
  • ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy.
 • Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov
  Práva dotknutej osoby:
  • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 Nariadenia GDPR, resp. § 21 Zákona je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v čl. 17 ods. 1 Nariadenia GDPR, resp. § 23 ods. 2 Zákona.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 18 Nariadenia GDPR, resp. § 24 ods. 1 Zákona.
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f), resp. § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona) a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom.
  • Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.
  • Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Prevádzkovateľ neuskutočňuje.

Podanie sťažnosti

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:
Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava 27
IČO:36064220 Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov a týmto informáciám porozumela. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.trnava-vuc.sk v časti Ochrana osobných údajov

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s článkom 13 nariadenia GDPR.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram