Za Zrenicou

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Združenie STORM

 

Názov projektu: Za Zrenicou

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: projekt bude realizovaný v priestore občianskeho združenia Godot Projekt na Hlavnej 17 v Trnave a následne šírený prostredníctvom sociálnych sietí, Trnavského rádia a internetového Rádia BUNKER.

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problematikách, ktoré súvisia s injekčným užívaním látok, v našej spoločnosti označovaných ako legálne a ilegálne drogy. Cieľ chceme dosiahnuť formou verejne prístupného pásma diskusných relácií. Hosťami budú odborníci z oblastí psychológie, psychiatrie, adiktológie, sociológie, zástupcovia inštitúcií verejnej správy, organizácií a široká verejnosť.

 

Popíšte svoj projek: Projekt je zameraný na zvýšenie informovanosti verejnosti o problematikách, ktoré úzko, prípadne širšie súvisia s vnútro žilným (intravenóznym) užívaním látok, v našej spoločnosti označovaných ako legálne a ilegálne drogy.

 

Zvýšenie informovanosti chceme dosiahnuť formou pásma diskusných relácií.
Na dosiahnutie tohto cieľa chceme využiť nástroje hromadnej komunikácie, ktorými sú nástroje sociálnych sietí, Trnavské rádio a internetové Rádio BUNKER.

 

V rámci týchto relácií bude možné verejne vystúpiť a vyjadriť názor, argumentovať v zmysle tohto názoru, učiť sa, nadväzovať kontakty, empaticky vnímať a načúvať skupine a jednotlivcovi, kriticky sa zamýšľať a diskutovať o stereotypoch a predsudkoch spojených s vyššie opísanou témou.
Zúčastniť sa každej takejto verejnej diskusie bude mať možnosť ktokoľvek.
Na tematické diskusie budú prizývaní hostia, ktorých budú vyberať za účelom komunikácie konkrétnej témy koordinátor projektu v spolupráci s členmi Združenia STORM. Títo hostia budú odborníkmi z oblastí psychológie, psychiatrie, adiktológie, sociológie a podobne.
Ako hostia budú tiež prizývaní zástupcovia inštitúcií verejnej správy, s ktorými bude daná téma súvisieť, zástupcovia profesných organizácií a združení, ako aj široká verejnosť.

 

Pásmom takýchto facilitovaných diskusií chceme dosiahnuť hlavne zvýšenie informovanosti verejnosti o téme a jej zviditeľnenie. Zámerom je tiež diskusia o problematikách súvisiacich s témou z viacerých pohľadov. Hľadaním prienikov medzi odbornými, inštitucionálnymi a laickými pohľadmi a argumentmi chceme prispieť v hľadaniu a realizácii tých najlepších riešení pre našich klientov, ich rodiny, ale hlavne komunitu, v ktorej súdržnosť a solidaritu veríme.

 

RÁDIO BUNKER
V Rádiu BUNKER sa verejné diskusie budú uskutočňovať na pravidelnej báze (raz za mesiac). Koordinátor projektu bude komunikovať s hosťami, členmi prípravného tímu a verejnosťou. Takto bude dohadovať konkrétne detaily, ktoré nevyhnutne súvisia s realizáciou takejto formy podujatia.
Vo vopred včasne dohodnutom termíne sa následne uskutoční konkrétna relácia. Relácia bude mať vopred stanovenú a verejne komunikovanú tému s vopred oznámenými hosťami.
Relácia bude verejná. Nikomu nebude bránené v prístupe na reláciu. Relácia bude nahrávaná štúdiovým technikom a zvukárom Rádia BUNKER tak, ako bude prebiehať. Obsah relácie (výpovede zúčastnených) nebude možné spätne upravovať a odstraňovať. Upravovať bude možné len kvalitu zvukového záznamu.
Po zmastrovaní (úprava kvality zvuku a šumu) bude relácia odvysielaná v Trnavskom rádiu a uložená v archíve na  webe občianskeho združenia Združenie STORM. Takto bude možné sa k relácii kedykoľvek vrátiť a opätovne si ju vypočuť.
Po ukončení relácie bude tiež natočené krátke video, v rámci ktorého dostanú všetci účastníci verejnej relácie možnosť vyjadriť svoj pocit z toho, čo prežili – z konkrétnej diskusie na danú tému – ako aj komunikovať prípadné nápady a nedostatky. Video bude použité ako propagačné video k relácii vysielanej Trnavským rádiom.

 

TRNAVSKÉ RÁDIO
Trnavské rádio odvysiela cyklus vyššie popísaných relácií. Tiež pomôže koordinátorovi projektu a členom prípravného tímu s propagáciou jednotlivých relácií vopred pred uskutočnením, ako aj v čase pred odvysielaním každej relácie.

 

ZDRUŽENIE STORM
Združenie STORM, ako skupina profesionálov, bude aktívne spolupracovať s koordinátorom projektu na všetkých činnostiach, ktoré s projektom súvisia.
Po zmastrovaní (úprava kvality zvuku a šumu) a odvysielaní relácie v Trnavskom rádiu bude MP3 záznam relácie uložený v archíve na webe združenia. Takto bude možné sa k relácii kedykoľvek vrátiť a opätovne si ju vypočuť.
Na facebookovej fanpage Združenia STORM bude vytvorená skupina, v rámci ktorej bude možné verejne diskutovať o všetkom, čo odznelo v jednotlivých reláciách, ale aj o iných témach súvisiacich s činnosťou združenia a vecami verejnými.
V rámci tejto skupiny budú propagované jednotlivé diskusie, ako aj ich záznamy.
Skupina bude tiež doplnkovým nástrojom pre komunikáciu nápadov a nedostatkov, ktoré budú s projektom súvisieť, verejný brainstorming a iné témy, ktoré projekt prinesie.

 

HOSTIA RELÁCIÍ:
(hosti budú pozívaní na každú reláciu podľa danej témy. Združenie vie zaručiť iba účasť hostí z oblasti odbornej verejnosti. Ostatní hostia budú pozívaní a ich účasť bude dobrovoľná.)

- odborná verejnosť z oblastí: psychológie, psychiatrie, adiktológie, sociológie a podobne,
- zástupcovia inštitúcií verejnej správy,
- zástupcovia profesných organizácií a združení,
- laická verejnosť.

 

PREDPOKLADANÉ TÉMY RELÁCIÍ:
(témy bude možné meniť a dopĺňať v procese realizácie projektu)

- drogová závislosť,
- riziká spojené s užívaním a injekčným užívaním drog,
- dôsledky užívania drog pre užívateľa, jeho úzku a širokú rodinu a spoločnosť,
- nezamestnanosť z pohľadu užívania,
- bezdomovectvo,
- kriminalita spojená s užívaním a závislosťou,
- predsudky a stereotypy spojené s vnímaním témy,
- význam využívania poradenstva pre spolu závislých,
- možnosti a formy pomoci užívateľom drog, a podobne.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
6 uskutočnených a verejne prístupných diskusných relácií (každý mesiac jedna relácia) na témy súvisiace s užívaním drog
6 záznamov z diskusií odvysielaných Trnavským rádiom
6 záznamov z diskusií uložených v archíve na webe - kedykoľvek dostupných
otvorenie viac pohľadových diskusií na témy súvisiace s užívaním drog (odborný, inštitucionálny a laický pohľad na témy)
hľadanie prienikov a konkrétnych riešení + sieťovanie
zapojenie širokej verejnosti do diskusie o téme (šírenie Trnavským rádiom, video zostrihom a prostredníctvom sociálnych sietí)
zlepšenie prostredia komunity prostredníctvom zvýšenia informovanosti o témach súvisiacich s verejným zdravím
zveľadenie prostredia komunity dosiahnuté zvýšením miery porozumenia a diskusiou o téme

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
obyvateľov, susedov, členov združenia, odborníkov, zástupcov verejnej správy, členov združení, neformálnych skupín a priateľov zapojíme do realizácie projektu tým, že im dáme možnosť priamo sa zúčastniť diskusií
členov Združenia STORM zapojíme do komunikácií s hosťami a verejnosťou - príprava relácie
členov Združenia STORM a oz Godot Projekt zapojíme do prípravy záznamu relácie a propagácie jeho odvysielania
dobrovoľníkov zapojíme do komunikácie o témach na sociálnych sieťach - facebook, instagram, youtube
novinárov oslovíme s tlačovou správou ku každej relácii zvlášť, ako aj možnosťou spracovania témy projektu
prostredníctvom archívu diskusií na webe vytvoríme priestor pre pokračovanie diskusie a spoločné hľadanie prienikov a spoločných riešení
na prehĺbenie diskusie o témach využijeme video zostrih relácie šírený na youtube
veríme, že na základe diskusií vzniknú viaceré konkrétne spolupráce
veríme, že komunikáciou v komunite sa nám podarí zmierniť napätie súvisiace s témou
veríme, že komunikáciou v komunite sa nám podarí zvýšiť mieru solidarity a tým smerovať našich klientov k svojpomoci

 


Rozpočet - 4 760 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram