Workshop VODA NAD ZLATO

Dátum: 1 mája, 2019

Meno predkladateľa: Jiří Rais

 

Názov projektu: Workshop VODA NAD ZLATO

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný:
Workshop bude realizovaný, v spolupráci s vedením mesta Piešťany a Aksen o.z. v priestoroch Aksen Piešťany pre občanov okresu Piešťany.

 

Stručná anotácia projektu: Aj Vás trápi rastúca cena pitnej vody? Neviete ako na to ? Riešenie doslova pre každého ponúka tento projekt, či bývate v meste alebo na vidieku, v bytovke alebo rodinnom dome. Na modelovom príklade efektívneho zadržiavania a využívania zrážkovej vody Vám ukážeme, čo treba spraviť. V prípade schválenia tohto projektu bude mať každý záujemca možnosť získať odborné rady zdarma.

 

Popíšte svoj projekt:
SENIORSKÝ PARLAMENT
Projekt modelového riešenia efektívneho využívania zrážkovej vody. Sympózium Voda nad zlato

 

Osnova
1. Všeobecný úvod
Klimatické zmeny a ich očakávané prejavy na území okresu Piešťany
• Zmeny vo využívaní krajiny na území okresu Piešťany v ostatných rokoch a ich predikcia
• Zmeny v chápaní významu zrážkových vôd pre prírodu i spoločnosť
• Súčasný stav vo využívaní zrážkových vôd na území okresu Piešťany
• Svetové trendy vo využívaní zrážkových vôd

 

2. Podmienky využitia zrážkových vôd na území okresu Piešťany
• Legislatívne podmienky
• Prírodné podmienky
- Klimatické
- Reliéfové
- Pôdno-substrátové
- Hydrologické
• Technické podmienky a riešenia
- Klasické, v súčasnosti využívané technické riešenia (odkanalizovanie, prirodzené rozptylové vsakovanie,)
- Moderné technické riešenia využitia zrážkových vôd
• Limity využitia zrážkových vôd
- Environmentálne
- Legislatívne
- Technické
- Sociálne
- Zdravotno-hygienické
- Iné limity

 

3. Modelový príklad - Piešťany, Brezová ul., dom č. X
• Ciele a motivácie
• Pracovný postup
• Technické riešenia
• Administratívno-organizačné zabezpečenie
• Feasibility study (štúdia uskutočniteľnosti) – hodnotenie nákladov a očakávaných benefitov
• Výsledky a skúsenosti
• Extrapolácia poznatkov (možnosti využitia získaných skúseností pre iné objekty)

 

4. Záverečné odporúčania budú formulované na základe prednášok a diskusie na sympóziu.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Sympózium VODA NAD ZLATO formou odborných prednášok oboznámi širokú verejnosť s problematikou zrážkovej vody, tak ako je to popísané v projekte.
Seniorský parlament má v rokoch 2018 a 2019 skúsenosti s organizovaním verejných v spolupráci s Mestskou knižnicou.
Cieľom projektu č.1 je oboznámiť verejnosť s problematikou zachytávania dažďovej vody.
Cieľom 2. je načrtnutie možností riešenia zlej situácie v hospodárení s vodou. Ukázať verejnosti a najmä vedeniu samosprávy, že hospodárenie s dažďovou vodu je treba riešiť dnes a nie zajtra.

 

Zoznam prednášok:
1. Voda – jej význam pre človeka – podhľad do histórie. Súčasný stav zrážkových vôd na Slovensku - Ing. Š. Škulec PhD. - emeritný GR SHMÚ
2. Použitie a zdroje geotermálnej vody. - Ing. Igor Miček PhD. Slovenská komora stavebných inžinierov
3. Využitie zachytenej dažďovej vody v krajinnej architektúre - nové trendy - Ing. Eva Wernerová krajinný architekt
4. Stav povrchových a spodných vôd v okrese Piešťany - Ing. Dušan Chlapík PhD. - emeritný riaditeľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK závod PN
5. Jednoduchá možnosť použitia dažďovej vody pre predzahrádky v bytových domoch PN - J. Rais ZVB - Brezová
6. Legislatíva a administratíva spojená s realizáciou navrhovaných riešení využitia zachytenej dažďovej vody. - Okresný úrad ŽP
7. Financovanie realizačných projektov - Ing. Zita Bruncková - projektová manažérka pre financovanie projektov financované z EU

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Projekt je iniciatívou Seniorského parlamentu, ktorý bol založený v roku 2015. Účastníci sympózia dostanú katalóg, ktorý obsahovať texty odborných prednášok. Bude vyhotovený a publikovaný videozáznam sympózia. Na propagáciu a publikovanie jeho záverov sympózia použijeme tlačené a webové média. PN-ky, Piešťanský týždeň, facebook a podobne.
Pozvaní budú starostovia 28 obcí okresu Piešťany. Pozvané budú všetky organizácie okresu, ktoré sa zaoberajú správou bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 6. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 6.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram