Voda pre klímu

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: RNDr. Ivan Matušek

 

Názov projektu: Voda pre klímu

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Mesto Trnava, okres Trnava, okres Piešťany, okres Hlohovec, v uvedených lokalitách budú uskutočnené diskusné fóra a posudzovaný stav krajiny.

 

Stručná anotácia projektu: Podnietiť širokú občiansku diskusiu a spoluprácu jednotlivých subjektov Trnavského kraja na riešení zlepšenia klimatických pomerov Trnavy a jej širokého okolia. Mesto je centrom celej veľkej poľnohospodársko-priemyselnej aglomerácie umiestnenej v regióne, ktorý trpí suchom, nedostatkom vody a zelených plôch. Tu je nevyhnutná koordinácia opatrení v meste, ale aj v rámci celého Trnavského kraja.

 

Popíšte svoj projekt: Výnimočnosť projektu je ukotvená v snahe vytvoriť širokú platformu spolupráce ľudí rôzneho zamerania, ktorá nebude rozdeľovať navrhované opatrenia medzi mesto a jeho široké okolie, ale bude hľadať komplex opatrení so synrgickým účinkom pre celý región. Platforma by mala združovať odborníkov rôznych profesií, ale aj laickú verejnosť. Prvoradý cieľ je práve osveta. Aby laická verejnosť pochopila súvislosti v ekosystémoch a ich vplyv na kvalitu života a naopak, aby odborníci pochopili požiadavky verejnosti na zlepšenie životného prostredia cestou vodozádržných opatrení a zlepšovania rozlohy, ale aj kvality zelene. Výsledkom bude sústava návrhov odporúčaní, ako zlepšiť kvalitu života v Trnave, v jej regióne, ale aj v širokom okolí. Realizácia projektu sa opiera o pozitívne skúsenosti v zahraničí, ale aj v SR s formovaním podobných iniciatív a najmä o úspešné aktivity pri integrovanom vodnom manažmente mesta Košíc a jeho okolia. Súčasťou projektu bude sústava stretnutí pričom 4 sa uskutočnia v meste Trnava a po jednom stretnutí v mestách Piešťany, Hlohovec a Sereď

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
7 stretnutí odborníkov z oblasti priemyslu, stavebníctva, verejnej správy, ekológie, poľnohospodárstva s verejnosťou zastúpenou občanmi, aktivistami, študentami. V mestách Trnava -4, Piešťany -1, Hlohovec -1, Sereď -1
700 ks - vytlačenie úvodných aktivizačných letáčikov o cieľoch kampane a ich distribúcia.
1 ks vytvorenie webového portálu na facebooku a vedenie virtuálnej kampane a diskusnej skupiny k téme projektu.
Vypracovanie a vydanie brožúrky s navrhovanými opatreniami pre TTSK a mesto Trnava na ozdravenie klímy v meste a v jeho okolí. Formou záverečnej správy.
700 ks vytlačenie a disribúcia brožúrky medzi vybrané subjekty na území TTSK a mesta, ktoré majú vplyv na tvorbu programov ovplyvňujúcich životné prostredie.
Zverejnenie brožúrky na webovom portáli.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Úvodná tlačová konferencia a tlačová správa s informáciami o projekte.
Vytvorenie webového portálu na facebooku. Bude hlavným nástrojom aktivizácie občanov a odborníkov na verejnú diskusiu.
Na jednotlivé stretnutia budú prizívaní odborníci z praxe v rámci TTSK a uznávané autority zo SR.
Z aktívne sa zapaájajúcich odborníkov a občanov bude kreovaná trvalá komunita na podnecovanie nápadov a návrhov pre orgány samospráv TTSK

 


Rozpočet - 5 700 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram