Venujme Čas Edukácii o Latinskej Apis (VČELA)

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: RNDr. VIERA CEHLÁRIKOVÁ

 

Názov projektu: Venujme Čas Edukácii o Latinskej Apis (VČELA)

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Veľké Úľany - Spoločné nádvorie Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

 

Stručná anotácia projektu: Včely a včelárstvo sú neoddeliteľnou súčasťou našej obce Veľké Úľany. V rámci projektu chceme:
1. Vybudovať oddychovo-vzdelávaciu zónu s exteriérovými edukačnými hrami a levanduľovými záhonmi na spoločnom nádvorí škôl, ktoré využíva hlavne mládež zo ZŠ s VJ slovenským a zo ZŠ s VJ maďarským, ale ktoré je taktiež prístupné deťom susediacich škôlok a záujemcom.
2. Hravou formou vzbudiť zvedavosť a záujem u mládeže a zvyšovať ich povedomie o symbole obce, prínose včiel (ako ohrozeného druhu) pre náš život, potrebe ich ochrany pre budúcnosť ľudstva a o včelárstve
3. Spríjemniť žiakom školské prostredie a rozšíriť ich mimoškolské aktivity
4. Budovať priateľstvá medzi deťmi oboch škôl bez ohľadu na ich národnosti spoločným využívaním priestoru.

 

Popíšte svoj projekt: V rámci projektu som chcela obsiahnuť viaceré aspekty: Históriu obce, Revitalizáciu priestoru - nádvorie oboch škôl, Spoluprácu slovenskej a maďarskej školy pri realizácii spoločného projektu
Priateľské vzťahy medzi žiakmi oboch škôl.Prínos projektu očakávam nielen pre 470 žiakov oboch základných škôl, 144 škôlkarov susediacich materských škôl (SJ+MJ), ale aj pre ostatnú mládež a záujemcov, nakoľko nádvorie je prístupné verejnosti a monitorované bezpečnostným kamerovým systémom.

Uvedený projekt bol predstavený riaditeľkám oboch ZŠ a starostovi obce, ktorých zaujala myšlienka, prejavili záujem o realizáciu projektu a prisľúbili podporu. Po následnom odprezentovaní projektu by som v spolupráci s riaditeľkami a rodičmi ZŠ chcela zahájiť realizáciu projektu. Samozrejme aj miestnym včelárom a obyvateľom bude predstavený projekt a spôsob jeho realizácie (ako sa bude revitalizovať priestor, zorganizovanie brigády, slávnostné otvorenie na využívanie vybudovanej zóny). Základú školu s vyučovacím jazykom maďarským by som chcela požiadať o preklad textu edukačných tabúľ do maďarského jazyka, nakoľko sú dostupné len v slovenskom jazyku. Po dodaní edukačných hier a lavičkostola by sme v spolupráci s vyššie zainteresovanými chceli zorganizovať brigádu, ktorej by sa spolu s rodičmi zúčastnili aj deti. Súčasťou brigády bude ochutnávka a posilnenie pravým domácim medom na podporu zdravia. Po úspešnej realizácii brigády by sme stanovili dátum slávnostného/oficiálneho otvorenia vybudovanej zóny a možnosti jej aktívneho užívania za účasti prezentácie miestneho včelára o práci včiel.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Prvotne boli oslovené riaditeľky oboch Základných škôl (slovenská, maďarská) a starosta obce, ktorých myšlienka veľmi zaujala, preto som sa rozhodla pokračovať v príprave k podaniu projektu. Pri realizácii projektu chcem osloviť nielen rodičov žiakov navštevovaných škôl (osobne na zasadnutí Rady školy / Sociálne siete - facebook), ich priateľov, ale aj miestnych včelárov (priame osobné oslovenie) a obyvateľov obce (Sociálne siete - Facebook).

 


Rozpočet - 4 810 eur Hodnotenie členov DF - 91/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - 5.-6. Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram