"Tvorím - teda som"

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Mgr. Zuzana Bittová

 

Názov projektu: "Tvorím - teda som"

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: projekt bude realizovaný v Domove dôchodcov Dolné Saliby

 

Stručná anotácia projektu: Projekt je výnimočný tým, že sa snaží prispieť k tomu, aby sa u seniorov podporil sociálny kontakt so svojím okolím, budovanie sociálnych vzťahov. Aby seniorov ľudia vnímali ako aktívnych členov komunity - spoločnosti, aby sa predchádzalo úplnej izolácii seniorov, aby formou výstav na školách , v kluboch, verejných akciách mohli prezentovať svoju jedinečnosť s vlastnými tvorivými predmetmi. Kreatívne tvorenie je aj terapiou pre dušu. Tvorivá činnosť je forma komunikácie so svojím okolím. Participáciou na projekte, sebarealizáciou u seniorov sa vytvoria ideálne podmienky k vytváraniu a k budovaniu dlhodobých sociálnych vzťahov a práve preto má zmysel ho realizovať. Celá koncepcia projektu je postavená na dlhodobej udržateľnosti, podporeným materiálnym vybavením tvorivých dielní vieme zabezpečiť tvorivé aktivity dlhodobo. Úžitky z projektu budú mať pre túto komunitu dlhodobé účinky.

 

Popíšte svoj projekt: Týmto projektom by som chcela vytvoriť podnetné prostredie, podporovať ochotu seniorov prejaviť sa realizáciou, tvorením vlastných nápadov a prispieť k oživeniu komunity. Verím, že seniori môžu prijatím tejto myšlienky inšpirovať aj svoje okolie a ďalšie organizácie. Projekt pomôže reflektovať to, čo sa prirodzene odohráva v živote seniorov, ako seniori využívajú svoj potenciál vo voľnom čase aj napriek zdravotným a pohybovým bariéram. Realizáciou projektu sa prispeje výraznému oživeniu komunity a k obohateniu ich života. Cieľom projektu je podporiť a motivovať seniorov na vytváranie sociálnych vzťahov, sociálnych kontaktov, prejaviť sa realizáciou vlastných nápadov, vlastným tvorením. V rámci tvorivých dielní naučiť sa nové techniky, organizovať spoločné tvorenie so žiakmi základných škôl, s deťmi materských škôl a členmi iných organizácií, tým umožniť aby sa ich voľný čas využil plnohodnotne. Formou výstav prezentovať seba a ich život. V rámci projektu " Tvorím -teda som" by sa seniori mohli zviditeľniť, ich diela by sme vystavovali v kultúrnom dome, v školách, na verejných akciách obce (veľkonočné trhy, vianočné trhy) a ako upomienkové predmety pre návštevníkov verejných podujatí. Zapojením seniorov do aktivít v rámci projektu , by sa prelomili bariéry, by ožili vzťahy a spolupráca s miestnymi organizáciami, združeniami v rámci organizovaní workshopov, výstav a trhov. Realizáciou projektu prispejeme k zlepšeniu kvality života nielen seniorov, ale aj zapojených komunít. Konkrétne výstupy z podporeného projektu: tvorivé dielne podľa záujmu zúčastnených, tvorivé dielne zamerané na tvorbu vianočných ozdôb, tvorivé dielne zamerané na tvorbu veľkonočných ozdôb, výstava predmetov z tvorivých dielní v kultúrnom dome Dolné Saliby, v Klube voľného času, v Domove dôchodcov Dolné Saliby, workshop na tému servítková technika veľkonočných ozdôb, workshop na tému decoupage drevených predmetov.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:Do projektu "Tvorím - teda som" sa môžu zapojiť obyvatelia, počnúc od detí, dospelých a seniorov, členovia organizácií a občianskych združení ( Klub voľného času , Zväz zdravotne postihnutých) a všetci, ktorí prejavia záujem. Veľkým prínosom je spolupráca so samosprávou. Ďaľšou hodnotou je pomocou projektu zviditeľniť spoluprácu v tejto komunite a dať sa počuť o sebe formou komunikačných nástrojov, multimediálne produkty: web, prezentácia projektu formou reklamy, reklamný banner, formou tlačovín: brožúra, leták a formou týždenníka MA 7. Upútať pozornosť okolia na seniorov, spraviť niečo naviac, a urobiť niečo inak, tým vytvárať také hodnoty, ktoré seniorov posúva vpred.

 


Rozpočet - 3 180 eur Hodnotenie členov DF - 71/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram