Tanečné domy s kapelou Póšfa

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Občianské združenie Póšfa

 

Názov projektu: Tanečné domy s kapelou Póšfa

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Lokalita projektu bude hlavne obec Holice, na Žitnom Ostrove, prípadne okolité obce, mestá v jeho blízkosti. Priestorom podujatia budú kultúrne domy, ich nádvoria pre potrebu väčšieho priestoru na také podujatia. Hlavným miestom je však kultúrny dom v obci Holice, jednak pre jeho kapacitu návštevníkov do cca 350 ľudí, ale aj pre strategické umiestnenie obce tesne vedľa hlavnej cesty 63 (I/63) s možnosťou využitia rôznych autobusových liniek, a vlakovej dopravy k jeho približovaniu. Obec Holice je v podstate dopravným uzlom okolia. Kultúrny dom v Holiciach sa nachádza v centre obce, s možnosťou veľkokapacitného parkovania v jeho tesnej blízkosti.

 

Stručná anotácia projektu:

Zámer: oboznámiť širokú vekovú kategóriu miestneho, a regionálneho obyvateľstva so svojou ľudovou kultúrou, pomocou tanca, hudby, výtvarného umenia
Miesto realizácie: kultúrny dom v Holiciach
Výnimočnosť: interaktívne tanečné domy a tvorivé dielne pre detí a dospelých
Prínos: lepšia socializácia mládeže a vytvorenie dobrej atmosféry a harmonickej spoločnosti v rámci obyvateľstva obce a regiónu

 

Popíšte svoj projekt: Veľký záujem verejnosti o tanečné domy znamená pre nás podnietenie vzniku novej tradície organizovania minimálne piatich tanečných domov na odborne vysokej úrovni s kapelou Póšfa, so zámerom rozvíjať vedomosti a zručnosti zúčastnených a prezentovať bohaté spoločné etnografické tradície maďarského a slovenského národa.

 

Ciele projektu sú:
1. Vychovať mladú generáciu a deti k láske k ľudovému umeniu a kultúrnemu dedičstvu vlastného národa.
2. Budovanie pozitívneho vzťahu publika k ľudovej kultúre.
3. Podpora aktívneho a zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže.
4. Zaviesť zmysluplné učenie a prepojenie učenia so životom.
5. Podpora osobnostného rastu zúčastnených.
6. Vzbudenie záujmu a rozvíjanie vedomosti publika o spoznávanie a uchovávanie tradičných kultúrnych hodnôt.
7. Podpora zachovania a rozvoja folklórneho hnutia Maďarov a Slovákov žijúcich na juhu Slovenska (Trnavského kraj) a ich približovanie k sebe navzájom.
8. Posilnenie vzájomnej národnej identity zúčastnených na báze kultúrno-priateľskej atmosféry.

 

Tanečné domy by budú zamerané na ľudový tanec, spev, hudbu a remeselníctvo, so zámerom rozvíjať vedomosti a zručnosti zúčastnených a prezentovať bohaté etnografické tradície svojho národa. Strategickým cieľom projektu je vychovať mladú generáciu a deti k láske k ľudovému umeniu a kultúrnemu dedičstvu vlastného národa ako aj podpora aktívneho a zmysluplného využívania voľného času mládeže. Odborne vysokú úroveň podujatia zabezpečujú hudobníci kapely Póšfa a poprední lektori tanca, remeselníctva.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Kvalitatívnymi výstupmi projektu sú: 1. nadobudnuté vedomosti a schopnosti návštevníkov podujatia z oblasti ľudového tanca, ľudovej hudby, ľudových piesní, ľudových detských hier.
Kvalitatívnymi výstupmi projektu sú: 2. pozitívny prístup detí, mládeže a verejnosti k tradičnej ľudovej kultúre.
Kvantitatívne výstupy projektu: 1. počet účinkujúcich v jednom tanečnom dome - 5 hudobníkov, 1 speváčka, 2 taneční lektori.
Kvantitatívne výstupy projektu: 2. počet účastníkov v jednom tanečnom dome cca. 300 osôb, celkovo odhadujeme okolo 1500 osôb.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Pomocou našej skupiny je aj náš priateľský kruh (obyvatelia obci), tanečné- a iné folklórne skupiny z okolia - čo je aj dobrým príkladom vytvorenia silnej spoločnosti.
Elektronická forma: sociálna sieť Facebook a Instagram; internetové portály: atempo.sk, felvidek.ma, ujszo.com, ma7.sk, muzsa.sk, parameter.sk
Tlačená forma: plagáty na reklamných tabuliach miest, obcí, kde sa tanečné domy budú konať. Inzercia a články v denníkoch, v týždenníkoch a v miestnych novinách miest, obcí, kde sa tanečné domy budú konať.

 


Rozpočet - 4 900 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 5.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram