Stodola 1820 - 2020 - komunitné centrum v Kútoch

Dátum: 28 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Pjekné Mjestečko o.z.

 

 

Názov projektu: Stodola 1820 - 2020 - komunitné centrum v Kútoch

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Komunitná záhrada Múzea Kúty - súkromnej expozície ľudového bývania, Kúty

 


Stručná anotácia projektu:
Drevenú stodolu z roku 1820 sa o. z. Pjekné Mjestečko podarilo zachrániť v roku 2016(rozložením a konzerváciou). Pri príležitosti 200.výročia postavenia, by sme radi tento pôvodný historický objekt presťahovali do komunitnej záhrady Múzea Kúty, čím hodláme zachovať kus našej histórie, vrátiť život na toto výnimočné miesto, z ktorého bude cítiť úcta k minulosti a ľudská spolupráca naplní tento priestor. Stodola bude súčasťou Múzea ľudového bývania (dom z roku 1887), ktoré sme otvorili v roku 2019.

 

 

Popíšte svoj projekt: Hlavný cieľ projektu - rozvíjať medziľudské, medzigeneračné a komunitné vzťahy - bude vplývať primárne na miestnu verejnosť. Výnimočný charakter objektu však predpokladá regionálnu a „odvážne“ aj národnú atraktivitu.

V zachránenej stodole tak bude priestor jednak na:
a) realizáciu aktivít členov o. z. Pjekné Mjestečko, v podobe
- organizovania tvorivých dielní pre deti, zameraných na tradičné výročné zvyky v podobe maľovania kraslíc, pletenia korbáčov k Veľkej Noci, zdobenia medovníkov a prípravy darčekov k Vianociam
- exkurziami žiakov primárne Základnej školy v Kútoch, ale i z okolitých obcí
- organizovania besied "u cimbálu" pre širokú verejnosť s cieľom prezentácie tradičného piesňového a tanečného repertoára Záhoria
- pravidelného stretania sa členov združenia a ich rodín a priateľov
- budova múzea už teraz predstavuje dôležitú súčasť prezentácie obce Kúty pre návštevníkov a do budúcna možno predpokladať, že sa stane bodom pre zastávky cykloturistov vzhľadom na blízkosť cyklistických trás na Slovensku, Morave i Rakúsku. Súčasťou tejto prezentácie bude po rekonštrukcii prirodzene i stodola
b) realizáciu aktivít zameraných na prezentáciu miestnych umelcov, producentov, podnikateľov, či začínajúcich aktivít. Podobné snahy o prezentáciu aktérov miestnej ekonomiky chceme podporiť lokálnosť ekonomických vzťahov v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu a skvalitnenie komunitných väzieb a kontaktov.
Udržateľnosť projektu je takisto podporená širokou mierou stotožnenia sa členov združenia a miestnej verejnosti s tradičnou kultúrou obce, na ktorej základoch prebieha podstatná časť aktivity združenia. Projekt komunitného centra na tejto tradícii stavia a ďalej ju rozširuje do podoby funkčného, spoločenského a kultúrneho centra, ktoré by sa malo stať inkubátorom ďalších komunitných, celospoločenských aktivít a novovznikajúcich čiastkových projektov (napr. workshopy, školenia, výstavy, vernisáže, rodinné oslavy, kultúrne podujatia, trhy, benefičné akcie, letné kiná, ...).

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: 13 členov MZ Kúcané - svojimi rôznorodými profesiami sa zapájajú do dobrovoľníckych prác pri realizácii projektov10 členiek ŽSSk Kútnica zabezpečujú pravidelne stravu pre brigádnikov20 členov chasy Kúty - mládež (15 - 25 roční) pomáhajú pri údržbe komunitnej záhrady a pri tažších prácach na rekonštrukcii múzeačlenovia o. z. Pjekné Mjestečko aktívne nezapojení v mužskom a ženskom zbore ani chase, sú informovaní o projektoch združenia pravidelne prostredníctvom mailovej komunikáciepriaznivci a podporovatelia o. z. Pjekné Mjestečko - združenie ich oslovuje svojími aktivitami prostredníctvom propagácie na profile na sociálnej sieti (fb), webovej stránke obce i v regionálnych webových a printových médiách, týmto spôsobom bude oslovená širšia verejnosť aj pri projekte Stodola 1820 - 2020

 

 

 


Rozpočet - Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram