Rozvojový program pre študentov stredných škôl

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Lifestarter

 

Názov projektu: Rozvojový program pre študentov stredných škôl

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Program "Lifestarter Academy" bude realizovaný na stredných školách v trnavskom okrese, gymnáziách alebo odborných školách. Konkrétne zapojené školy budú známe po rokovaniach s vedením škôl a možnostiach našej organizácie.

 

Stručná anotácia projektu: Lifestarter Academy je rozvojový program pre študentov 3 stredných škôl, ktorý je zameraný na osobnostný rozvoj žiakov, objavenie svojich talentov a budúcej profesie, komunikačné zručnosti a spoluprácu v tíme. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania budeme študentov motivovať k angažovanosti a dobrovoľníctvu, výstupom programu budú 2 zrealizované projekty pre školu, ktoré pripravia títo študenti.

 

Popíšte svoj projekt: Lifestarter Academy má potenciál ovplyvniť nielen študentov, ktorí ho absolvujú, ale aj celej školy. Projekt odpovedá na potrebu mnohých mladých ľudí, ktorí sa často sami nevedia rozhodnúť pre ďalšie štúdium či profesiu, pretože nepoznajú svoje talenty a zručnosti. Program im má byť nápomocný v oblasti rozvoja pozitívneho sebahodnotenia, objavenia vlastných talentov, v oblasti komunikácie či vystupovania pred ľuďmi. Osobitosťou programu bude tiež individuálna práca s účastníkmi, keď budú mať možnosť absolvovať stretnutie s mentorom, ktorý im pomôže napredovať v osobnom či budúcom profesijnom živote.

 

Počas 5 stretnutí sa študenti pomocou praktických metód naučia vnímať potreby svojho okolia a reagovať na ne. Výstupom programu budú dva zrealizované projekty pre konkrétnu školu, ktorých cieľom bude zlepšiť kvalitu a možnosti rozvoja ostatných žiakov školy alebo priniesť niečo nové a pozdvihnúť tak úroveň školy.

 

Jednotlivé workshopy budú zamerané na nasledovné témy:

 

1.Ako objaviť svoje poslanie a budúcu profesiu

Stretnutie bude začínať vzájomným spoznaním sa, uvoľnením a neformálnymi dynamikami, ktoré medzi študentmi rôznych ročníkov vytvoria pozitívnu atmosféru a prostredie pre rast. V ďalšej časti sa budú účastníci vedení lektormi zamýšľať nad svojimi detskými snami, talentami z detstva a sebahodnotením. Pomocou praktických metód a pracovných listov si žiaci zadefinujú, v čom vidia svoje silné stránky a v čom priestor na zlepšenie. Predstavia potreby, ktoré vidia vo svojom okolí a určia si hodnoty, ktoré určujú ich rozhodovanie. Pomocou dotazníka zistia, k akému konkrétnemu povolaniu smerujú a spolu s lektormi si stanovia plán, čo by mohli robiť pre efektívne napredovanie k cieľu. Jednotlivé aktivity budú prerušené krátkymi energizerovými dynamikami s cieľom pracovať efektívne počas celého času.

 

2. Ako komunikovať s ľuďmi?
Stretnutie bude zamerané na získanie základných informácií o medziľudských vzťahoch a ich fungovaní, ale tiež naučeniu sa zručností v oblasti komunikácie, ktoré môžu byť študentom nápomocné pri ich ďalšom osobnom či profesijnom živote. Prostredníctvom modelových situácií a hrania rolí si vyskúšajú rôzne techniky efektívnej komunikácie či riešenia konfliktov.

 

3. Ako spolupracovať?
Téma bude nadväzovať na predošlú a v tejto účastníci budú vedení k učeniu sa umeniu spolupracovať. Vychádzajúc z vízie „Jeden je príliš málo na dosiahnutie veľkých výsledkov“ budú motivovaní navzájom spolupracovať a pomáhať si. Praktické aktivity nielen rozprúdia zábavu a uvoľnenú atmosféru, ale na ich základe vysvetlíme účastníkom základné princípy spolupráce. Počas tohto stretnutia začnú študenti pracovať na 2 projektoch pre ich školu, ktoré budú považovať za prínosné. Vytvoria tímy, rozdelia si úlohy a aktívne budú uplatňovať získané zručnosti z oblasti spolupráce.

 

4. Ako pripraviť dobrý projekt?
Toto stretnutie sa bude niesť v duchu plánovania a prípravy projektov na základe nápadov z posledného stretnutia. Účastníci dostanú niekoľko teoretických inštrukcii k tvorbe a manažmentu projektov a spolu s lektormi tiež budú pracovať na praktických a organizačných veciach. Chceme, aby na stretnutí panovala tvorivá atmosféra, aby študenti rozmýšľali kreatívne a snívali odvážne.

 

5. Ako zahviezdiť s prezentáciou ?
Posledné stretnutie bude patriť prezentačným zručnostiam a ich zlepšovaniu. Prostredníctvom niekoľkých zásad budú počas workshopu študenti oboznámení s tajomstvom úspešnej prezentácie a v malých skupinkách si budú môcť tieto techniky vyskúšať. Získané zručnosti zužitkujú pri prezentácii projektov pred učiteľským zborom, ale samozrejme aj pri samotnej realizácii projektu. V neposlednom rade im tieto skúsenosti pomôžu pri príprave a prezentovaní prezentácie pred spolužiakmi a neskôr možno pri pracovných pohovoroch či iných vystúpeniach pred ľuďmi.

 

Projekt má teda prínos pre žiakov samotných, ale aj celú školu. Veríme, že účastníci budú aj po skončení programu motivovaní angažovať sa, v našom združení im ponúkneme možnosť realizácie a ďalšieho neformálneho vzdelávania v rámci nášho dobrovoľníckeho programu.

 

Program zrealizujeme na 3 vybraných stredných školách v Trnave a okolí.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
3 zapojené stredné školy
60 odhadovaný počet účastníkov
15 stretnutí - interaktívnych workshopov na jednotlivé témy
3 lektori
6 výstupových projektov na školách

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
budeme komunikovať s vedením stredných škôl v Trnave
o programe budeme informovať aj rodičov zúčastnených študentov
ak to bude možné, výstupové projekty budú otvorené pre verejnosť alebo študentov iných škôl
z programu pripravíme mediálne výstupy - články, fotografie, ktoré budú inšpiráciou pre ďalších
program budeme propagovať a informovať o ňom aj cez facebook a web

 


Rozpočet - 2 620 eur Hodnotenie členov DF - 93/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram