Rozvoj predškolskej zrelosti v zmysle montessori pedagogiky

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Komunitný montessori klub Slnečnica

 

Názov projektu: Rozvoj predškolskej zrelosti v zmysle montessori pedagogiky

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Trnava, Komunitný montessori klub Slnečnica

 

Stručná anotácia projektu: V Komunitnom montessori klube Slnečnica chceme v zmysle montessori pedagogiky deti pripraviť na bezproblémový začiatok povinnej školskej dochádzky. Pracujeme s atraktívnym zmyslovým materiálom, deti vzdelávame formou hry a budujeme u nich nie len záujem o školské povinnosti ale aj dôležité návyky, ktoré im uľahčia nástup do školy. Šírime myšlienky antiautoritatívneho a rešpektujúceho vzdelávania detí, učíme deti ale aj ich rodiny spoznávať skutočné životné hodnoty a zabezpečujeme pocit úspechu počas výchovy a vzdelávania každého dieťaťa. Rady by sme v tomto zmysle ponúkli viacero programov: individuálny, skupinový, vo všetkých oblastiach alebo len v tých, ktoré deťom robia problémy. V programe pre to určenom pokryjeme oblasti, ktoré reflektujú požiadavky základných škôl.

 

 

Popíšte svoj projekt: Komunitný montessori klub Slnečnica by rád pripravil kurzy zamerané na predškolskú prípravu detí čakajúcich na vstup do základnej školy.Máme skúsenosti s deťmi, ktoré majú odklad povinnej školskej dochádzky a ich potreby vieme zohľadniť na všetkých úrovniach a oblastiach vzdelávania: ide predovšetkým o jazykovú prípravu, t.j. správny rozvoj reči a slovnej zásoby, grafomotorika a s tým spojené ťažkosti, matematické predstavy, pamäť, pozornosť ale aj sluchová či zraková analýza. Zabezpečujeme individuálny prístup počas celého procesu vzdelávania, pričom garantujeme rešpektujúce prijatie dieťaťa. Rodičom by sme rady poskytli intervenciu na redukciu problémového správania v oblasti vzdelávania. Motiváciou je nám vedomie o narastajúcom počte detí, ktoré po nástupe do školy bojujú s rôznymi ťažkosťami, ktorým sa však včasnou intervenciou dá úspešne predchádzať a to tak, aby dieťa, ktoré nadobudlo vek školskej zrelosti, túto prejavovalo v celom svojom rozsahu. Teda ako na úrovni vnútornej pripravenosti tak aj vonkajšej. Tu zohráva dôležitú úlohu predovšetkým domáce prostredie, rodina a jej optimálne výchovné pôsobenie, ako aj vhodné podmienky a podnetné prostredie v materskej škôlke. V tomto smere je pre nás dôležitá úzka spolupráca medzi viacerými komunitami: ako najdôležitejšiu chápeme spoluprácu s rodinou,okrem toho nadväzujeme kontakty so sieťou materských škôlok, v ktorých ponúkame svoje služby a v neposlednom rade pôsobíme na celú spoločnosť, ktorú informujeme o výhodách a benefitoch montessori pedagogiky, ktorá je osvedčenou a neprávom marginalizovanou formou vzdelávania u detí vo veku 3 až 6 rokov.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Na danom projekte budú participovať členovia nášho občianskeho združenia, ktorí majú niekoľko ročné skúsenosti s deťmi predškolského veku ale aj s deťmi školského veku. Zapájať plánujeme aj odborníkov z radov psychológov a špeciálnych pedagógov, ako aj supervízorov z oblasti montessori pedagogiky, ktorí vytvárajú pomocnú sieť pri podobných projektoch Na realizáciu kurzov predškolskej zrelosti bude však potrená aj pomoc ľudí z blízkeho okolia, ktorí pomôžu s prípravou vhodného a podnetného prostredia pre deti navštevujúce naše kurzy v priestoroch komunitného montessori klubu.

 

 

 


Rozpočet - 5 130 eur Hodnotenie členov DF - 84/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram