Rozšírenie verejne dostupného detského ihriska

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: OFC SAP 1986

 

Názov projektu: Rozšírenie verejne dostupného detského ihriska

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Centrálne námestie v obci Sap

 

Stručná anotácia projektu:Náš projekt s názvom „Rozšírenie detského ihriska“ je v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve a nadväzuje sa na súčasnú epidemickú situáciu, že akú dôležitosť má šport pre vypestovanie zdravého životného štýlu aj v časoch, keď ľudia sú obmedzení na spoločenské voľnočasové aktivity. Futbalový klub OFC SAP 1986 dlhodobo zaoberá so vzdelávaním mládeže. Cieľom klubu je všestranná podpora športového života obyvateľov obce a okolitých obci s akcentom na pozitívny vplyv športu na zdravie ľudí ako aj na jeho úlohu pri dotváraní kolektívu na miestnej a aj mikroregionálnej úrovni. Detské ihrisko je určené na rozvoj detskej pohybovej aktivity, zručnosti a predstavivosti najmä pre deti predškolského veku. Viackrát sme čelili so situáciou, že rodiny so svojimi mladšími deťmi počas trvania tréningu, ale aj po tréningoch trávia čas na detskom ihrisku. Preto som sa rozhodli spoločne so samosprávou rozšíriť detské ihrisko, aby sme pre rodiny vytvorili lepšie a atraktívnejšie podmienky pre aktívne využitie voľného času.

 

Popíšte svoj projekt: Hlavným cieľom:
- Rozšírenie verejne dostupného detského ihriska na území obce.
Čiastkové ciele:
- Vytvorenie podmienok pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých kategórií, ich zručnosti, predstavivosti,
- Vytvorenie priestoru pre užitočné trávenie voľného času a zábavy,
- Vytvorenie priestoru spoločenského kontaktu, miesto stretnutia a oddychu pre deti, ale aj ich rodičov,
- Zvýšenie atraktivity územia pre mládež a pre vidiecke obyvateľstvo,
- Uspokojenie dopytu po zlepšovaní a rozširovaní miestnych základných služieb,
- Zlepšenie kvality služieb pre návštevníkov oblasti vytvorením komplexnej ponuky služieb (napr. oddychový bod pre cyklistov s deťmi, miesto pre školu v prírode).

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:Realizátorom projektu bude obecný futbalový klub s názvom OFC SAP 1986. Jeho projektovými partnermi budú členovia najaktívnejších spoločenských organizácií: DHZ Sap, klub dôchodcov, MS Slovenského červeného kríža, ZO CSEMADOK. Spolu s prácou projektového tímu bude v rámci projektu zapojených z uvedených organizáciíviacerých dobrovoľníkov. Aktivity projektu bude koordinovať žiadateľ projektu. Na realizáciu nášho projektu budeme používať nasledovné komunikačné nástroje: FB stránka, miestne noviny Hlásnik obce Sap, regiolálny internetový portál Paraméter.

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 93/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram