Pohybom ku zdraviu

Dátum: 28 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Združenie - Rozprávkový dom pri Materskej škole Sekule

 

 

Názov projektu: Pohybom ku zdraviu

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Materská škola Sekule

 

 

Stručná anotácia projektu: Našim zámerom je vytvoriť bezpečný a zdraviu prospešný priestor pre pobyt detí na školskom dvore, ktorý by ich motivoval k pohybovým aktivitám a vytváral atmosféru radosti pri spoločných hrách. Ak by sa nám podarilo zámer zrealizovať, pre deti by vznikol priestor k utváraniu pozitívneho vzťahu ku zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, vytváraniu príležitosti k rôznym hrám, upevňovaniu sociálnych vzťahov. Priestor by navyše slúžil aj deťom zo základnej školy, školského klubu a v odpoludňajších hodinách rodinám s deťmi.

 

 

Popíšte svoj projekt: Areál školského dvora v Materskej škole Sekule je ideálnym miestom, ktoré poskytuje priestor na realizovanie pohybových, edukačných a voľnočasových aktivít. K tomu však musia byť vytvorené podmienky spĺňajúce bezpečnosť detí.

Cieľom projektu je vytvoriť pre deti prostredie na podporu pohybových aktivít. Vytvorením podmienok formovať a vplývať na životný štýl dieťaťa, zlepšiť celkový telesný a duševný rozvoj. V edukačnom procese hravou formou rozvíjať a zdokonaľovať telesnú a fyzickú zdatnosť, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov. V oblasti prosociálno-emocionálnej výchovy podporovať u deti počas hier na školskom dvore kompetencie kooperácie, vzájomného rešpektovania a pomoci.

Zdravému životnému štýlu v našej materskej škole venujeme pozornosť už viacero rokov, čo vyplýva z nášho zamerania školy. Realizujeme rôzne aktivity, ktorými napĺňame ciele zdravej školy. V rámci pohybových aktivít, ktoré nesporne patria k spomínanej oblasti máme stále rezervy. Práve dobudovaním školského dvora by sme mali možnosť obohatiť realizované činnosti, a to hlavne o pohybové aktivity detí. V rámci zvýšenia povedomia vplyvu pohybu na detský organizmus chceme do aktivít zapojiť rodičov prostredníctvom spoločných športových podujatí na školskom dvore, ktoré by sme spojili s odbornými prednáškami. Ďalej plánujeme spolupracovať v danej oblasti s inými inštitúciami (základnou školou, so susednými materskými školami, základnou umeleckou školou, školskou družinou), ktoré sa venujú výchove a vzdelávaniu detí, a to organizovaním spoločných detských športových olympiád, športových dní, poriadaním dní hrania.
Dobudovaním školského dvora naviac poskytneme priestor na hranie aj deťom základnej školy, školskému klubu, s ktorými sídlime v jednej budove a takýmto priestorom nedisponujú.
Veríme, že využívaním funkčného školského dvora umožníme deťom radosť z pohybu, ktorý je základom upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského a školského veku. V neposlednom rade by mali možnosť ihrisko využívať rodiny s deťmi v odpoludňajších hodinách.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Prostredníctvom nástenky a webovej stránky materskej školy by sme požiadali zákonných zástupcov detí a o pomoc. Zároveň by sme ich informovali o význame realizácie projektu. Oslovili by sme miestnych podnikateľov vlastniacich stroje na zemné práce. Požiadali by sme o pomoc obyvateľov obce prostredníctvom miestneho rozhlasu, webovej a facebookovej stránky obce.Do realizácie projektu budú zapojení všetci zamestnanci materskej školy, miestny podnikateľ v oblasti tvorby záhrad. Spoločne pripravia vizualizáciu konečnej úpravy školského dvora /osadenie dopadovej plochy, výsev trávy, vysadenie rastlín/. Zároveň budú aktívne pomáhať rodičia detí, miestny občania, zriaďovateľ MŠ. Zapojené budú aj deti pri nenáročných prácach, ako siatie trávy a výsadba zelene. Tým u nich podporíme enviromentálne cítenie. Prepojenie komunít podporí medziľudské vzťahy a sociálne cítenie nielen počas príprav ale i pri spoločne realizovaných pohybových aktivitách.Aktivity nadväzujúce na edukačný proces budú spočívať spoločným využívaním priestoru na pohybové aktivity počas celého dňa, športové odpoludnia pre otvorenú komunitu rodín s deťmi a detí iných škôl a školských zariadení.Dlhodobý dopad so zabezpečenou udržateľnosťou podporíme rozvíjaním už realizovaných aktivít a prístupom širšieho okruhu komunít do areálu školského dvora.

 

 


Rozpočet - 6 500 eur Hodnotenie členov DF - 85/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram