Piknik Park Sĺňava - 1. etapa

Dátum: 1 mája, 2019
Názov predkladateľa: AkSen-aktívny senior o.z.

 

Názov projektu: Piknik Park Sĺňava - 1.etapa

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v pobrežnej zóne na ľavom brehu rieky Váhu pred Lodenicou a otvorením plochy jazera Sĺňava, mimo obytnej zóny mesta Piešťany.
Táto oblasť je už oddychovou oblasťou pre aktívny oddych obyvateľov na vychádzky, bicyklovanie, korčuľovanie, relax.

 

Stručná anotácia projektu: Tvoríme miesto, ktoré spája a kde nikto nie je sám. Miesto, ktoré budeš/môžeš vnímať všetkými zmyslami. V Piknik Park Sĺňava budeš môcť stretnúť priateľov, spoločne posedieť, zabaviť
sa. Prístrešok ochráni pred dažďom, na oddych nám poslúžia lavičky, hojdačky, či závesné siete. Vytvárame prostredie a systém akcií ktoré mení ľudí.Ako?Hrami, oddychom, zábavou, kultúrou, pohybom, radostnými pocitmi.

 

Popíšte svoj projekt: Miesto má pôvabný výhľad na vody rieky Váh a jazera Sĺňava. Je blízko lodenice, autokempingu, má napojenie na cyklo a pešie trasy. V okolí sú už vybudované športoviská (lodenica, beach volejbal, petang). Je dostupné plnohodnotnými komunikáciami a v blízkosti sú parkoviská. Piknik Park Sĺňava (ďalej iba PPS) bude súčasťou oddychovej zóny, všetci, ktorí budú prechádzať popri PPS, sa budú môcť zastaviť posedieť, urobiť si vlastný piknik s využitím prvkov PPS (lavičky, ohnisko, prístrešky,...), zájsť k vode s dobrým prístupom, zúčastniť sa kultúrnych aktivít, alebo jednoducho využiť prístupné zariadenia.

 

Našimi členmi AkSen o.z. sú ľudia po 50-tke, ktorí si hľadajú naplnenie voľnočasových aktivít a ktorým zároveň chýba otvorená komunita priateľov. Taktiež sa táto komunita nemá možnosť stretávať pri akciách ako sú opekačky, grilovačky, relax s gitarou a piesňami ako za starých čias. V miestach, kde plánujeme Piknik Park Sĺňava, sme už organizovali posedenie pri speve a gitare. Preto sme predostreli náš zámer aj našim seniorom a stretol sa s veľkým súhlasom.

 

Pozdĺž chodníka plánujeme vytvoriť náučný chodník o vtákoch, rybách, o prírode, ktorá sa nachádza v okolí lokality Piknik Parku na Sĺňave. Seniori v spolupráci s odborníkmi vytvoria náučné tabule, ktoré budú umiestnené popri chodníku. V parku umiestnime jednoduché náučné hry pre deti, ako napr. doska so zatĺkaním, tabuľa s návodom, ako založiť oheň pomocou drievka a iné, aby mohli tráviť zaujímavo spoločný čas deti so starými rodičmi.

 

Projekt PPS má 3 samostatné zóny, vyplývajúce z potrieb návštevníkov.
V danej oblasti sa pohybuje veľa detí na vozíčkoch, ktorí sú na dlhodobých pobytoch v neďalekom Adeli centre. Aj v našom regióne je hodne ľudí, odkázaných na vozíčky alebo inak zdravotne hendikepovaných, ktorí si ale vo voľných chvíľach zájdu či už do prírody do lesa alebo len tak k rieke, k Váhu, na Sĺňavu. Aj im je určený projekt PPS a druhá časť projektu je zameraná práve na túto skupinu. Financie na túto časť sa snažíme získať z iného projektu, z výzvy Nadácie COOP. A táto časť bude realizovaná s podporou Nadácia APPA.

 

Ďalšou skupinou, ktorá sa veľmi často pohybuje v danej lokalite, je stredná generácia aj mládež, ktorí či už na bicykloch, kolieskových korčuliach alebo pešo chodia popri rieke na vychádzky alebo za športom. Aj pre nich je PPS určený a v spolupráci s o.z. Kvas chceme vytvoriť kultúrnu zónu na vystupovanie neformálnych skupín s umeleckým zameraním. K tomuto účelu plánujeme vybudovať malé pódium s lavičkami. Táto tretia časť projektu je tiež súčasťou
plánov a žiadosti na dotáciu z Nadácie COOP, ktorý bude zadávať o.z. Kvas. Počas piknikovania vzniká odpad, na ktorý plánujeme rozmiestniť odpadové koše s možnosťou vyňatia plastového sáčku na odpad. Pri ohnisku budú zároveň náučné veselé tabuľky, ktoré budú nabádať ľudí k poriadku, aby odpad z toho, čo si priniesli aj odniesli.

 

Piknik Park Sĺňava výrazným spôsobom zmení a ovplyvní život v tejto lokalite, očakávame, že ľudia sa tu radi a viac budú zdržiavať, stretávať na spoločných akciách, nachádzať nové priateľstvá a utužovať tie staré. Predpokladáme, že sa tu budú zdržiavať a rodiny s deťmi a stretávať sa zdravé deti s deťmi na vozíčkoch, čím budeme podporovať integráciu týchto detí do bežnej komunity a bežného života.

 

Projekt PPS je postavený na aktivizácii a vytváraní komunít: spolupráca s mestskými organizáciami pri príprave a predvádzaní programov.

 

Projekt PPS je na Slovensku nový a originálny vo viacerých oblastiach:
- pri príprave spolupracuje viacero organizácií, z toho tri neziskové,
- ide o cieľavedomé naplnenia cieľa: vzájomné prijatie zdravých a postihnutých, detí i starých ľudí využívaním priestoru, ale aj zabezpečovaním programov v priestore a vybavením PPS.
- projekt je minimalistický na spotrebu materiálov a energie, nezastavuje pozemky je demontovateľný, postavený na zemných skrutkách, v doteraz nevyužívanom priestore.

 

V PPS predpokladáme vykonávať nasledovné aktivity:
•oddych rodín, amatérske rehabilitačné športovanie, re habilitačné cvičenia, hry aj zdravotne postihnutých detí na osobitných pre ne vhodných zariadeniach ,
•oddych seniorov, grilovanie, opekanie občanov zdravých aj zdravotne postihnutých,
•predvádzanie drobných hudobných, divadelných, bábkových a iných predstavení,
•tvorba a prezentácia umeleckých diel v plenéri
•terapie v prírode - canisterapia, ergoterapia, art eterapia,...
•meditácie, rozjímanie, premýšľanie

 

Cieľom projektu je nielen vybudovať priestor, ale vzájomné prijatie občanov pri oddychu, sledovaní a vykonávaní kultúrnych aktivít v tomto priestore, vrátane jeho budovania.

 

Veríme, že život v Piknik Parku Sĺňava prinesie radosť a povzbudenie mnohým obyvateľom a návštevníkom mesta Piešťany, vytvorí priestor pre spájanie generácií, ľudí s odlišných lokalít, priestor pre vytváranie nových priateľstiev a spoznávanie sa.

 

Na krytie finančných zdrojov AkSen plánujeme použiť 2% z daní, príspevky členov, sponzorské príspevky a príspevok z dotácie Nadácie COOP.

 

Kritériá pre hodnotenie projektu:
1. udržateľnosť a potenciál projektu – do projektu sú zapojené organizácie, Aksen, OZ APPA https://appa.sk/ OZ KVAS http://www.ozkvas.sk/ ktoré dlhodobo organizujú dobrovoľné pracovné aktivity a rozličné programy, viac na webových stránkach organizácií. Pre naplnenie areálu PPS je pripravený systém komunikácie, adresáre, programy a dobrovoľní organizátori z rozličných iných oslovených organizácií v meste ktorých je celkom 35, všetky školy v meste, CVČ, MSKS. Všetka neodborná práca bude vykonaná dobrovoľníkmi, rovnako organizácia podujatí.

 

2. komunitný prínos – Projekt PPS je postavený na aktivizácii a vytváraní komunít:
spolupráca s organizáciami pri príprave a predvádzaní programov. Cieľom projektu je nie vybudovať priestor, ale vzájomné prijatie občanov pri oddychu, sledovaní a vykonávaní kultúrnych aktivít v tomto priestore, vrátane budovania tohto priestoru.

 

3. participácia ci eľovej skupiny – celá cieľová skupina, vrátane organizácií postihnutých a postihnutých detí sa podieľa na príprave projektu a bude podieľať na budovaní, ale aj naplnení programu.

 

4. originalita – Projekt PPS je na Slovensku nový a originálny vo viacerých oblastiach: pri príprave spolupracuje viacero organizácií, celkom 5, z toho tri neziskové, k realizácii je prizvaných 30 ďalších, ale predovšetkým ide o cieľavedomé naplnenia cieľa: vzájomné prijatie zdravých a postihnutých, detí i starých ľudí využívaním priestoru, ale aj zabezpečovaním programov v priestore a vybavením PPS.

 

5. inkluzivita – zapájanie zraniteľných, znevýhodnených, alebo vylúčených skupín obyvateľstva;

 

6. environmentálny dopad – projekt nezaťažuje životné prostredie viac, než je nevyhnutné.


V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:

1. denne v letnom období v priemere 200 návštevníkov
2. na realizácii predpokladáme pomoc cca 30 dobrovoľníkov
3. do Piknik Parku plánujeme osadiť kruhové sedenie okolo ohniska, 2 prístrešky pre 20 osôb, 10 lavičiek, sedenie k pódiu pre cca 50 divákov
4. plánujeme vytvoriť náučný chodník o vtákoch a rybách na Sĺňave ako súčasť edukácie detí a mládeže
5. predpokladáme 1 akcia týždenne - PPS sa stane súčasťou letného výtvarného plenéru, ktorý organizuje AkSen, letných workshopov a rôznych kultúrnych podujatí pre deti a mládež,
6. plánujeme vytvoriť náučný chodník bylinkovú záhradku na drevenných pódiách ako súčasť ergoterapie, edukácie, ale aj s možnosťou využitia pri grilovaní


Zapojenie komunity do realizácie projektu:

Do Piknik Parku Sĺňava sme zapojili nadáciu APPA, o.z. Kvas, Žiwell, Mesto Piešťany, seniorov-členov združenia AkSen, pracovníkov Slovenský vodohospodársky podnik .
Predpokladáme vytvoriť vlastnú web stránku pre potreby Piknik Parku Sĺňava
Budeme využívať komunikačné nástroje všetkých zainteresovaných organizácií, web, facebook, instagram,
Plánujeme informovať v miestnej televízii aj novinách AB Piešťany.
Oslovené organizácie dlhodobo organizujú dobrovoľné pracovné aktivity a rozličné programy, (viac na webových stránkach organizácií). Pre naplnenie areálu PPS je pripravený systém komunikácie, adresáre, programy a dobrovoľní organizátori z rozličných iných oslovených organizácií v meste ktorých je celkom 35, všetky školy v meste, CVČ, MSKS.
Dobrovoľníci budú vykonávať prípravné a pomocné práce, rovnako aj organizovať podujatia.

 


Rozpočet - 8 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram