Oddychová zóna - nábrežie Garbiarska

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Slovenský skauting, 82.zbor Polaris Sereď

 

Názov projektu: Oddychová zóna - nábrežie Garbiarska

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Sereď, nábrežie rieky Váh

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je s pomocou dobrovoľníkov vytvoriť priestor pre oddych v prírode, v blízkosti centra mesta Sereď, v priamom kontakte s riekou Váh. Chceme vytvoriť atraktívny priestor oddychovej zóny, nábrežia v tesnej blízkosti najväčšieho sídliska v meste Sereď s napojením na považskú cyklomagistrálu. Do projektu chceme vtiahnuť viaceré občianske združenia. Plánujeme tiež osloviť verejnosť a obyvateľov priľahlých bytových domov, pre ktorých by sa zóna mohla stať impulzom k vytvoreniu novej komunity aktívnych ľudí.

 

Popíšte svoj projekt: Vyčistením lokality od náletových drevín, presvetlením priestoru a vybudovaním chodníkov, atraktívneho sedenia, prvkov drobnej architektúry a ohniska ponúkneme obyvateľom ale aj prechádzajúcim cyklistom priestor na oddych a regeneráciu. Ponúkneme ľuďom priestor pre čas strávený v prírode, priamo na brehu rieky Váh.

Zmyslom projektu je aj bezpečnosť. Presvetlením priestoru a jeho pravidelným užívaním širšou verejnosťou sa zabezpečí verejná kontrola, tak aby sa drogovo závislé osoby dlhodobo nezdržovali v tesnej blízkosti obytných domov. Dnešná realita sú injekčné striekačky pohodené v tesnej blízkosti bytových domov. Členovia o.z. máme viaceré skúsenosti s organizovaním verejnoprospešných brigád, so starostlivosťou o stromy, ako aj s výrobou drevených objektov (podsadové stany ale aj plachetnica). Orezom krovín a drevín, presvetlením priestoru vo farskej záhrade pri kostole v centre mesta, sa nám podarilo vyriešiť podobný problém s prespávajúcimi bezdomovcami, ktorý priestor v minulosti zanášali odpadmi.

Projekt má za cieľ spojiť aktívnych ľudí z viacerých občianskych združení v našom meste, tak aby sme spoločne pomohli zrealizovať obsiahlejší zmysluplný projekt, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta a zároveň lokálnej komunite obyvateľov blízkych bytových domov. V minulosti (v roku 2009) už mesto v tejto lokalite začalo s realizovaním oddychovej zóny ale pre nedotiahnutie projektu a nezapojenie komunít a verejnosti priestor opätovne zarástol a všetky problémy tejto lokality sa vrátili späť.Veríme, že prístup ktorý sme zvolili, pomôže prispieť k udržateľnosti projektu a oddychová zóna bude atraktívna a bude dlhodobo slúžiť všetkým.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Členovia združenia sa spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi zapoja do pripravovaných brigád v rámci čistenia lokality, osadenia smetných košov, vybudovania ohniska a bylinkovej špirály. Do projektu chceme v rámci brigád vtiahnuť aj obyvateľov priľahlých bytových domov - máme dohodnuté stretnutia s bytovými dôverníkmi. Možno sa tak aj vďaka nášmu projektu podarí vytvoriť nová komunita aktívnych ľudí, ktorá bude túto zónu aktívne využívať a zároveň udržiavať. Na projekte úzko spolupracujeme s občianskym združením Vodný Hrad, ktorého projekt náučného chodníka by značne rozšíril a zatraktívnil oddychovú zónu aj pre ďalšie vrstvy obyvateľstva. Lokalita je v tesnom kontakte s cyklotrasou vedenou po protipovodňovej hrádzi. S prosbou o pomoc pri organizovaných brigádach sme preto oslovili aj aktívne lokálne združenie cyklistov, o.z. Mám rád cyklistiku. Projekt bude realizovaný na pozemku vo vlastníctve mesta Sereď, preto úzko spolupracujeme s oddelením životného prostredia a s vedením mesta Sereď. Od primátora mesta máme prisľúbenú pomoc na projekte - napr. orezy stromov a mulčovanie koreňov náletových drevín. V spolupráci s s o.z. Vodný Hrad a komunitným centrom Priestor by sme v prípade zrealizovania nášho projektu zrealizovali edukatívny piknik pre obyvateľov mesta priamo v novovytvorenej oddychovej zóne. Realizáciu ako aj termíny jednotlivých brigád by sme s verejnosťou a členmi jednotlivých participujúcich združení komunikovali cez naše FB skupiny, a web stránky, využijeme články v lokálnych internetových médiách (seredsity, seredonline, seredskenovinky) s využitím pritnových mestských novín a na reportáž by sme pozvali aj regionálnu televíziu RTV Krea.

 


Rozpočet - Hodnotenie členov DF - 94/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram