Naša cesta

Dátum: 23 apríla, 2019

Meno predkladateľa: Zuzana Lišková

 

Názov projektu: Naša cesta

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný na území, ktoré prepája dve obce Trnavského samosprávneho kraja - Prietrž a Podbranč.

 

Stručná anotácia projektu: Iniciatíva Naša cesta sa od roku 2005 stará o to, aby 2 km dlhá miestna komunikácia spájajúca obce Prietrž a Podbranč nezanikla, ale slúžila všetkým. Miestni ju využívajú, aby si skrátili cestu, ktorá po cestách 2 a 3. triedy meria 23 km, turisti a cykloturisti ju vyhľadávajú pre jedinečnú atmosféru, ktorú im okolitá scenéria ponúka. Chceme ju opraviť, skrášliť a zachovať pre ďalšie generácie.

 

Popíšte svoj projekt: Cesta medzi osadou Podhorie a obcou Podbranč existuje „odjakživa“. Ide o miestnu komunikáciu, zakreslenú v katastrálnych mapách. Prechádza z katastrálneho územia obce Prietrž do katastrálneho územia obce Podbranč. Jej celková dĺžka je 2 km. Obyvateľom oboch obcí významne skracuje cestu, ktorá po štátnej ceste cez Senicu, Kunov a Sobotište dosahuje vzdialenosť 23 km.
Cesta bola celé roky klasickou poľnou, nespevnenou cestou, ktorá bola počas daždivých dní a zimy nezjazdná. Nakoľko je takýchto ciest v správe obidvoch obcí nespočetne veľa a peňazí v obecných kasách nikdy nie je navyše, cesta by zostala poľnou dodnes. K jej existencii neprispievala ani pravidelná orba traktormi poľnohospodárskeho družstva.

 

V roku 2005 sa skupina občanov z oboch obcí rozhodla situáciu zmeniť. Zareagovali na výzvu Nadácie Orange, vypracovali projekt s príznačným názvom „Naša cesta“. Po vybavení všetkých náležitostí bol projekt podaný a napokon úspešný. Nadácia Orange ho podporila sumou 70 000 Sk. Ďalších 30 000 Sk sa podarilo získať z rezervy vtedajšieho predsedu vlády. Miestni podnikatelia (Ing. Daniel Švrček) a viaceré organizácie a firmy (Technické služby Senica, Obec Prietrž, Obec Podbranč, p. Palkovič, Poľnohospodárske družstvo Senica, Poľnohospodárske družstvo Podbranč...) taktiež prispeli či už finančnou alebo materiálnou pomocou. Vďaka uvedeným sponzorom a dobrovoľníckej práci občanov sa v lete 2005 podarilo z poľnej cesty urobiť spevnenú komunikáciu, ktorá je dodnes zjazdná za každého počasia. Za 14 rokov existencie skrátila cestu mnohým miestnym občanom o stovky kilometrov, zvykli si na ňu turisti, cykloturisti a návštevníci oboch obcí.

 

V každom roku svojej existencie bola cesta vylepšovaná a opravovaná po prívalových dažďoch. Miestni obyvatelia pravidelne čistia a kosia krajnice pozdĺž cesty a starajú sa hlavne o reguláciu dažďovej vody, ktorá najmä pri silných zrážkach a búrkach narúša povrch cesty.

 

Keďže sa nám v posledných rokoch nepodarilo získať prostriedky z projektov, peniaze alebo materiál na drobné úpravy sme získavali od vedenia oboch obcí alebo z príspevkov dobrovoľníkov.

 

Keď sme objavili možnosť získať podporu z Trnavského samosprávneho kraja, hneď sme sa rozhodli zareagovať. Radi by sme úsek cesty, ktorý je najviac poškodený opravili a tiež by sme chceli opäť o čosi vylepšiť aj jej okolie. Na začiatku cesty v smere od Podbranča by sme radi zrevitalizovali oddychové miesto, kde by sme doplnili lavičku, informačnú tabuľu, miesto vyčistili a zasadili stromček. Na druhej strane cesty v smere z Prietrže by sme k existujúcej tabuli pridali oddychovú lavičku a tiež vysadili stromček. Práce, tak ako doteraz, budeme opäť realizovať dobrovoľnícky. Časť nákladov na materiál na opravu cesty a doplnkového mobiliáru - tabuľa, lavičky (ako je uvedené v rozpočte, časti iné a vlastné zdroje) budú spolufinancovať obce Prietrž a Podbranč.

 

Vďaka každému, kto je ochotný pomáhať a prispieva tak k tomu, že cesta slúži všetkým ľuďom.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Oprava najviac poškodeného úseku cesty (ide o úsek v k.ú. Podbranč, p.č. 1638/5) kameňom a asfaltovou drťou
Výsadba 2 ks stromčekov
Osadenie oddychovej lavičky
Osadenie informačnej tabule
Vyčistenie krajníc cesty a úprava priestoru, v ktorom vznikne oddychovo - informačné miesto
Propagácia projektu

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Miestna komunita sa stará o uvedené miesto od roku 2005. Bez iniciatívy miestnych ľudí by táto cesta už neexistovala a bola súčasťou okolitých polí, tak ako stovky kilometrov ostatných miestnych ciest. Ľudia z oboch obcí každý rok po častiach opravujú úseky cesty, čistia okolie po zime. K zachovaniu cesty prispieva aj vedenie oboch obcí - Prietrž - starostka Ing. Dana Blažková a Podbranč - starosta Ing. Milan Kadlíček. Aktivity propagujeme v Prietržských novinách, v Spravodaji obce Podbranč, na facebookovej stránke Naša cesta, v týždenníku Záhorák.

 


Rozpočet - 7 300 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram