NA SLOVÍČKO SO PSYCHOLÓGOM

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)

 

Názov projektu: NA SLOVÍČKO SO PSYCHOLÓGOM

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Trnavská univerzita v Trnave

 

Stručná anotácia projektu: Projekt NA SLOVÍČKO SO PSYCHOLÓGOM ponúka pre verejnosť formou skupinových stretnutí, interaktívnych workshopov a diskusií s odborníkmi pravidelné stretnutia, tematicky orientované na riešenie manželských problémov a kríz; zvládanie psychických krehkostí a záťažových situácií; a na objavovanie zdrojov, hodnôt a pilierov zmyslu života. Cieľom projektu je podpora kvality manželského vzťahu, pozitívneho zvládanie záťažových situácií, posilnenia osobných zdrojov a prehĺbenia zmysluplného života, a to bez ohľadu na vek a životnú situáciu účastníkov stretnutí.

 

Popíšte svoj projekt: Predkladaný projekt ponúka odbornú psychologickú intervenciu, služby a edukatívne poradenstvo v oblasti psychického a fyzického zdravia pre širšiu verejnosť v Trnavskom regióne. Zámerom projektu je pripraviť a realizovať pre občanov mesta Trnava pravidelné stretnutia, tematicky zamerané na primárnu a sekundárnu prevenciu, podporu zdravia pre jednotlivcov a manželstvá. Tento projekt by sa realizoval formou populárno-odborných prednášok, výchovno-vzdelávacích seminárov a interaktívnych workshopov, tematicky orientovaných na riešenie manželských problémov a kríz; zvládanie osobných problémov, záťažových situácii a psychických krehkostí a posilňovanie osobných zdrojov, hodnôt a pilierov zmyslu života.

Téma 1: Riešenie manželských problémov a kríz
Tento modul je určený pre manželov, ktorí prechádzajú krízovým obdobím svojho manželstva ako i manželom, ktorí túžia posúvať, zveľaďovať a budovať vzájomnú jednotu medzi sebou. Stretnutie bude začínať prednáškou na vybranú problematiku, ktorá je súčasťou ich manželského života.

Téma 2: Zvládanie osobných problémov, záťažových situácii a psychických krehkostí
Tento modul je určený pre občanov mesta Trnava, ktorí vnímajú na seba enormné nároky, čím sa zvyšuje úroveň stresu, ktorý negatívne vplýva na psychické i fyzické zdravie. Cieľom workshopu je, aby sa účastníci oboznámili s možnosťami, ako sa starať o svoje zdravie z hľadiska zvládania psychickej záťaže. Primárne sa budeme venovať zmysluplnosti ľudského života ako jednému z protektívnych faktorov pri konfrontácii sa so stresujúcimi situáciami, keďže na základe výskumných zistení pôsobí proti vzniku viacerých psychických porúch.

Téma 3: Objavovanie zdrojov, hodnôt a pilierov zmyslu života
Predkladaný modul ponúka teoretické východiská aj praktické inšpirácie pri odkrývaní osobného zmyslu života, so zameraním na tri nosné piliere zmyslu. Workshop je vhodný aj pre rodičov a vychovávateľov, resp. všetkých, ktorí pracujú s deťmi a dospievajúcimi, pretože ponúka konkrétne inšpirácie aj pre tieto vývinové obdobia.

Téma 4: Život ako výzva v chorobe a utrpení
Modul určený pre osoby, ktoré prechádzajú alebo spracovávajú náročnú životnú situáciu, stratu, závažné ochorenie, alebo inú bolesť. Účastníci workshopu sa popri spoločnom zdieľaní životných kríz môžu dozvedieť o konštruktívnych stratégiách zvládania týchto náročných situácií a pozrieť sa na svoj životný príbeh v celoživotnej perspektíve, tak na horizontále ako i vertikále vlastného bytia.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do projektu bude zapojený tím odborníkov - psychológov zo Slovenského inštitútu logoterapie a z Centra podpory študentov pri Trnavskej univerzite. Spolupracovať budú dobrovoľníci - vysokoškolskí študenti z FF TU, pracovníci Centra pomoci rodine v Trnave, pedagógovia zo škôl. Pri jednotlivých workshopoch plánujeme aktívne zapojiť verejnosť, vrátane manželských párov resp. celých rodín.

 

 


Rozpočet - 5 100 eur Hodnotenie členov DF - 82/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram