meSTO stromov

Dátum: 1 mája, 2019

Meno predkladateľa: Richard Bojničan

 

Názov projektu: meSTO stromov

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: územie mesta Hlohovec a jeho mestských častí

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom je ozeleniť mesto Hlohovec, zvýšiť kvalitu životného prostredia a kvalitu bývania v meste formou výsadby nových stromov podľa konkrétnej koncepcie.Vypestovať pozitívny vzťah ľudí k verejnej zeleni ako k hodnotám, ktoré treba chrániť a starať sa o ne. Súčasťou projektu je osveta a vzdelávanie ohľadne sadovníctva v meste, sadenia stromov, údržby a pestovania mestskej zelene.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu meSTO stromov je vypestovať pozitívny vzťah obyvateľov k verejnej zeleni ako k hodnotám, ktoré treba chrániť a starať sa o ne. Chceme ozeleniť mesto Hlohovec výsadbou vhodných drevín, podľa konkrétnej koncepcie s aktívnou participáciou verejnosti. Tým chceme zvýšiť kvalitu životného prostredia ako aj kvalitu bývania v meste. Súčasťou projektu je osveta a vzdelávanie ohľadom sadovníctva, pestovania mestskej  zelene ako funkčného biotopu živočíchov.

 

Jedná sa o tematicky ucelený súbor aktivít, zameraných na zapojenie širšej verejnosti. Ich cieľom je spojiť všetkých obyvateľov mesta Hlohovec do jednej veľkej komunity pomocou prírody a odhodlania zvýšiť kvalitu bývania výsadbou, a starostlivosťou o verejnú zeleň.

 

Obyvatelia mesta sa budú môcť podieľať na výsadbe jednej stovky drevín (stromy a vzrastlé kríky), čím sa aktívne zapoja po stránke realizačnej. Dreviny budú adoptované obyvateľmi mesta a rovnako aj nimi vysadené v meste Hlohovec a v jeho mestských častiach, vo verejných priestoroch. Adoptovaná drevina bude vedená pod menom adoptívneho rodiča alebo adoptívnej rodiny v mape drevín. Následne po výsadbe bude „adoptívny rodič“ dohliadať na dobrú kondíciu dreviny (zalievanie, pozorovanie, sledovanie, či drevinu nenapadli škodcovia)

 

Keďže sa naším projektom snažíme osloviť všetky generácie, ďalšie aktivity sú zamerané na zmysluplné trávenie času rodičov s deťmi, či už v podobe prednášok, návštev Vlastivedného múzea, alebo tematických herničiek. Ďalšími cieľmi nášho projektu je znížiť úroveň vandalizmu vo verejnej zeleni, zapojenie verejnosti do budovania si vlastného okolia, a pochopenia súvislosti fungovania ekosystému ako symbiózy rastlín a živočíchov. V rámci tematických prednášok a herničiek sa obyvatelia, hlavne rodičia s deťmi, dozvedia o dôležitosti živočíchov v mestskom ekosystéme. Primárne sme sa zamerali na bežné druhy vtákov a bezstavovcov. Podpora osvety bude realizovaná tiež inštaláciou vtáčích búdok a hmyzích hotelov. Týmto by sme radi prispeli k vzniku dlhodobo udržateľného biotopu, ktorý by sa v prípade záujmu participantov mohol rozširovať aj po vysadení cieľového počtu sto stromov.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
100 vysadených drevín
100 adoptívnych rodičov, ktorí sa budú spolupodieľať na realizácii projektu
15 osadených vtáčích búdok
15 osadených hmyzích hotelov
200 návštevníkov Vlastivedného múzea organizovaných individuálne alebo menších skupinách
4 tematické prednášky
4 tematické herničky a dielničky pre deti

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do projektu sa bude zapájať široká verejnosť. Využijeme facebook skupiny združujúce obyvateľov mesta Hlohovec.

 


Rozpočet - 4 991 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram