Komunitný priestor pri rotunde

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Cez Kerestúr, o.z.

 

Názov projektu: Komunitný priestor pri rotunde

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Lokalitou je areál románskej rotundy zapísaný v zozname NKP nachádzajúci sa v centre obce Križovany nad Dudváhom. Je to rovinatá trávnatá plocha v bezprostrednej blízkosti objektu rotundy. Pozemok patrí do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi. Napriek polohe v centre obce priestor nemá špecifickú funkciu.

 

Stručná anotácia projektu: Okolie vzácnej románskej rotundy z prvej polovice 13. storočia v Križovanoch nad Dudváhom má svoje čaro a zatiaľ nevyužitý potenciál. Našim hlavným zámerom je zvýšiť historické povedomie občana a vdýchnuť tomuto priestoru život. Chceme vytvoriť miesto, kam prídu ľudia za kultúrou, na koncert alebo iba posedieť v príjemnej atmosfére s priateľmi a známymi.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu Komunitného priestoru pri rotunde je oživiť okolie národnej kultúrnej pamiatky. Chceme upozorniť na vzácnosť tejto národnej kultúrnej pamiatky a zlepšiť povedomie občanov o jej histórií a význame. Ďalším podnetom pre projekt je skutočnosť, že priestor neplní žiadnu zásadnú funkciu, hoci má potenciál pre komunitné vyžitie.

 

Vychádzame z viacročných skúseností s organizovaním podujatí v obci Križovany nad Dudváhom, ktorými sa nám podarilo podporiť rozvoj lokálnej komunity. Konkrétne podujatím Kerestúrsky rínek, lokálnym trhom, ktorý je zameraný na podporu poctivých potravín a remeselných výrobkov. Podujatie každoročne navštívi viac ako 450-500 ľudí. Výťažok z tohto trhu venujeme organizovaniu spoločensky-prospešných aktivít v obci. Napríklad na jarné upratovanie chotára a čiernych skládok, do ktorého sa zapájajú desiatky dobrovoľníkov.

 

Vzhľadom na naše skúsenosti s komunitou sme si uvedomili, že obec síce má pomerne široké centrum, ale nemá funkčný verejný priestor ktorý by mohol slúžiť ľuďom na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Zároveň sme sa dlhšie usilovali o lepšiu propagáciu románskej rotundy a zlepšenie povedomia o nej u domácich.

 

Ako architektka, projektový manažér a študentka práva sme spojili naše skúsenosti s organizovaním podujatí, marketingom a architektúrou a vymysleli sme projekt Komunitného priestoru pri rotunde, ktorý má 2 roviny.

 

1. Priestor: Vrámci drobného architektonického zásahu plánujeme v okolí rotundy vybudovať pódium/platformu pre kultúrno-spoločenské podujatia. Zakúpiť exteriérový mobiliár a upraviť priestor tak, aby ho ľudia mohli aktívne využívať.

 

2.Funkcia: Aby priestor naplnil svoju funkciu, nestačí len jeho úprava, treba ho aktivovať. Preto projekt dopĺňame programom, ktorým chceme zapojiť domácu komunitu a naučiť ju priestor využívať. Počas leta/jesene od júla do októbra budeme realizovať 3 formáty podujatí: koncerty [4x], komentované prehliadky [4x] a workshopy [4x].

 

Spoluprácu pri realizácií nám už prisľúbila obec aj farnosť, ktorej pozemok patrí. Vďaka susediacemu priestoru bývalej budovy škôlky a otvorenému areálu má tento komunitný priestor potenciál rozširovania v budúcnosti, čomu sú predstavitelia obce naklonení.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Pódium: vyrobené počas workshopu so zapojením miestnej komunity
Mobiliár: exteriérové vybavenie slúžiace účelom komunitného priestoru [stoly, stoličky, lavice]
4 hudobné koncerty: tematicky prispôsobené danej lokalite
4 komentované prehliadky: venované histórií a architektúre rotundy
4 workshopy: zamerané na vidiecke remeslá
300 návštevníkov počas sezóny Júl - Október
50 dobrovoľníkov zapojených do prípravnej fázy: realizácia, architektonické zásahy a organizácia

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Dobrovoľníci: pomoc s realizáciou architektonických zásahov a výstavby pódia
Farnosť: sprístupnenie priestoru a pomoc s propagáciou
Obec: pomoc s propagáciou a spolupráca pri prepojení priestoru so susediacim areálom budovy bývalej škôlky
Členovia združenia: projektové riadenie, marketing a komunikácia, obsahové zabezpečenie programu
Domáca komunita: umelci účinkujúci v kultúrnom programe, lektori komentovaných prehliadok a workshopov
Domáca komunita: publikum/primárna cieľová skupina pre program
Turisti: publikum/sekundárna cieľová skupina pre program
Komunikačné nástroje: Facebook, Obecný rozhlas, Print - letáky, brožúry, program

 


Rozpočet - 6 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram