Komunitné kultúrne, spoločenské a vzdelávacie centrum Piešťany

Dátum: 24 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Apolin o.z.

 

Názov projektu: Komunitné kultúrne, spoločenské a vzdelávacie centrum Piešťany

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v časti Kúpeľnej dvorany - Kursalonu, ktorá sa nachádza na Beethovenovej ul.č.5 v Piešťanoch. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorá už druhý rok stojí nepoužívaná a hrozí jej úpadok a poškodenie.

 

Stručná anotácia projektu: Pomocou tohoto projektu vytvoríme a obnovíme kultúrne spoločenské a vzdelávacie centrum mesta Piešťany v duchu zámerov a ideí jeho zakladateľa Alexandra Wintera.
Priestory budú slúžiť obyvateľom mesta aj kúpeľným hosťom. Poďťe s nami vytvoriť priestor pre stretávanie sa komunít: detí, rodín, seniorov, zdravotne postihnutých a ďalších.

 

Popíšte svoj projekt: Priestory, v ktorých vytvárame centrum pre kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity, majú svoju výnimočnú kultúrno historickú hodnotu.
V týchto výnimočných priestoroch, ktoré sú už dva roky nevyužívané a hrozí im zánik, plánujeme vytvoriť miesto na stretávanie sa rôznych záujmových skupín s vytvorením viacgeneračnej komunity, ktorá si bude navzájom nielen pomáhať, ale aj odovzdávať si skúsenosti, povzbudzovať sa v náročnejších aktivitách a prinášať si vzájomne radosť a potešenie.

 

Obnova priestorov Kursalonu má obrovský zmysel pre všetky generácie obyvateľov v meste Piešťany nevynímajúc kúpeľných hostí.

 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

V dopoludňajších hodinách bude vytvorený :
1. priestor pre mamičky s deťmi na spoločné stretávanie sa, doplňovaný vzdelávacími aktivitami podľa potrieb tejto skupiny (kojenie, výživa, starostlivosť o vývoj dieťaťa, psychohygiena ženy na materskej a pod.)
2. priestor pre seniorov na pohybové, relaxačné a vzdelávacie aktivity (tancom, pohybom a hudbou k rozvoju hemisfér, tréningami pamäti proti Alzheimerovi, diskusie o zdravej výžive a pod.)
3. medzigeneračná podpora – mamičkám môžu vypomáhať seniori strážením detí, hrami s deťmi, čítaním rozprávok, čím sa podporí zdravá komunikácia medzi generáciami, vytvorí sa príležitosť pre osamelých seniorov ale aj mladých rodičov, napr. tých ktorí nežijú v páre, nájsť si svoju babičku, nájsť si svoje vnúča.
4. čitáreň – priestor pre čítanie si novín alebo kníh z knižnice, vytvorenej dobrovoľnými darcami

ďalšie aktivity budú tovrené spoločne s komunitami, ktoré sa tu budú stretávať.

 

V popoludňajších hodinách vytvoríme priestor pre:
1. prednášky a rôzne vzdelávacie aktivity podľa záujmu komunít
2. premietanie filmov pre zmyslovo postihnuté osoby, najmä nepočujúcich
3. prezentácie kníh, literárno-dramatický klub, malé divadelné predstavenia pre deti aj dospelých
4. vernisáže prác vytvorených komunitami, napr. v AkSen robíme výtvarné plenéry, mladých umelcov rôznych žánrov
5. priestor pre šachové vzdelávanie všetkých generácií
a ďalšie aktivity podľa záujmov komunít.

 

 

V podvečerných a večerných hodinách vytvoríme priestor pre:
1. tančiareň špeciálne pre seniorov
2. tančiareň pre všetky generácie
3. priestor pre nácvik amatérskych hudobných skupín alebo divadelných zoskupení
4. podvečerné chvíle poézie a prózy – čítanie
5. stretnutia so zaujímavými osobnosťami spestrené hudobnou produkciou
6. dámsky klub – stretnutia žien na vybrané témy
7. jam session – stretnutia hudobníkov vo voľnom štýle
a ďalšie kultúrne a spoločenské aktivity podľa záujmu komunít.

 

 

V priestoroch centra bude klavír a ďašie hudobné nástroje, ktoré budú slúžiť pre účely vzdelávania komunít.

 

 

NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY

1. konferencie na osvetovú vzdelávanie komunít
2. spevácke a hudobné súťaže detí a mládeže - v spolupráci s Agentúrou BEBOP s.r.o. pripravujeme spevácku súťaž detí od 7 do 17 rokov
3. prehliadky regionálnych hudobných skupín - pripravujeme 1.ročník taktejto prehliadky amatérskych hudobných skupín
4. rôzne aktivity na požiadanie jednotlivých komunít, pokiaľ budú plniť ciele a zámer o.z. Apolin, ktoré sú uvedené v Stanovách o.z. čl.2.

 

 

2.1. Cieľom združenia je snaha o zdravý fyzický, duševný a mentálny rozvoj všetkých generácií a sociálnych skupín na Slovensku.

 

2.2 Na dosiahnutie cieľa bude združenie vykonávať tieto činnosti:
a) Iniciovať, organizovať a realizovať projekty, zamerané na uplatnenie a vývoj nových poznatkov, metód a postupov v oblasti zdravého životného štýlu, podpory sociálnej, psychologickej a mentálnej kultúry a prevencie civilizačných ochorení.
b) Organizovať voľnočasové aktivity, cvičenia, školenia, semináre, workshopy, konferencie a iné činnosti v súlade s potrebami rôznych vekových a sociálnych skupín.
a) Iniciovať zapájanie jednotlivcov do projektov, zameraných na zvýšenie individuálnej zodpovednosti za svoj sociálny, zdravotný, mentálny a psychický stav,
b) Uskutočňovať aktivity, ktoré budú prispievať k rozvoju telesných, kultúrnych a duchovných hodnôt za účelom spájania všetkých generácií. Pomáhať sociálne slabším skupinám.

 

 

Pre tieto činnosti potrebujeme priestory zrekonštruovať tak, aby sme mohli aktivity vykonávať.
Potrebujeme priestory mať vybavené na počúvanie priestorovej-reprodukovanej ale aj pódiovej-živej hudby.
Pre účely premietania filmov a prezentácií je tiež nevyhnutná kvalitná AUDIOVIZUÁLNA TECHNIKA, ktorú by sme radi v rámci tohoto projektu získali.
Na obnove tohoto kultúrno-spoločenského stánku spolupracujeme s ďalšími organizáciami, ako je AkSen o.z., Agentúra BEPON s.r.o., predpokladáme trvalú spoluprácu s Mestom Piešťany.

 

 

Akým spôsobom sa naplnia kritériá PR TTSK:
1. udržateľnosť a potenciál projektu – aktivity projektu tvoríme na základe doterajších 9-ročných skúseností prácou v občianskom združení AkSen o.z., kde organizujeme kultúrne, spoločenské, športové aj vzdelávacnie aktivity pre seniorov. Členovia AkSen budú jednou z prvých komunít, ktorá bude mať zároveň klubový vstup do Kursalonu. Oslovili sme ďalšie skupiny, či by mali záujem stať sa súčasťou tohoto centra a záujem majú hudobníci, mamičky na materskej, kreatívne ženy, aj zmyslovo zdravotne postihnutí občania, čo je podchytené v programe. Je tak vytvorený predpoklad pre ďalšie pokračovanie zámerov projektu a máme veľký potenciál projekt rozvíjať a vytvárať nové aktivity;

 

 

2. Komunitný prínos -rozvinieme možnosti stretávania sa seniorov samotných, ale aj s ďeťmi a inými skupinami.

 

 

3.participácia cieľovej skupiny - našou cieľovou skupinou sú najmä deti, rodiny, seniori a zdravotne postihnutí, v prvej etape predpokladáme zapojenie sa do aktívnej prípravy najmä seniorov ale aj mladých ľudí s rodinami, ktorí majú záujem participovať na projekte

 

 

4.originalita - prinášame absentujúce aktivity v meste, ako sú možnosť stretávania sa rôznych komunít, ako je spájanie rodín s deťmi so seniormi, zapájanie sa zmyslovo postihnutých občanov do aktívneho života, vytvorenie tančiarne pre seniorov

 

 

5.inkluzivita - do projektu zapájame znevýhodnené skupiny detí, seniorov i zdravotne postihnutých

 

 

6.enviromentálny dopad - zachovanie historického objektu a zlepšenie životného porstredia v danom priestore parku v Piešťanoch

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
denne bude v dopoludňajších hodinách vytvorený priestor pre mladé mamičky s ďeťmi na ich hru ale aj vzdelávanie
1 x týždenne plánujeme tančiareň podľa hudobných žánrov
1 krát mesačne cestovateľská prezentácia
1 krát mesačne rozprávanie o knižných novinkách spolu s predstavením zaujímavej knižnej publikácie
1 krát týždenne plánujeme premietať filmy pre sluchovo postihnutých občanov
konferencie - AkSen organizuje 1 x ročne konferenciu Spoločne proti Alzheimerovej chorobe, ak bude takýto priestor môžeme robiť viac konferencií a workshopov
1 x mesačne priestor pre Podpornú skupinu - v spolupráci s Centrom Memory
predpokladáme týždenný pohyb ľudí okolo 300 návšetníkov podujatí
predpokladáme účasť a potrebu dobrovoľníkov pribl. 2 denne

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
členovia združenia budú pomáhať pri čistiacich prácach na nových priestoroch, ktoré budú aj im slúžiť
dobrovoľníci - obyvatelia mesta sa budú podieľať na skrášľovacích prácach okolia objektu Kursalonu aj v samotnom Kursalone
členovia AkSen budú pomáhať pri organizovaní jednotlivých aktivít, a teda aj pri premietaní filmov
naše partnerské združenia budú svojou aktívnou účasťou zapojené do organizovania aj prijímania aktivít, organizovaných v Kursalone
vytvoríme samostatnú facebookovú stránku pre propagáciu aktivít v Kursalone

 


Rozpočet - 7 200 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram