Komunitná záhrada v Šintave

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou kráľa Svätopluka

 

Názov projektu: Komunitná záhrada v Šintave

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Šintava

 

Stručná anotácia projektu: Chceme, aby komunitná záhrada bola miesto, kde sa ľudia stretávajú, aby spoločne vytvárali, rozvíjali a udržiavali zelený priestor uprostred svojej komunity. Priestor, ktorý zapája, vzdeláva a zbližuje ľudí – veľkých i malých, rodičov a ich deti. Komunitná záhrada je možnosť lepšie spoznať ľudí žijúcich v susedstve, rozvíjať s nimi vzťahy a kamarátstva. Poslaním komunitnej záhrady je pestovanie tradičných odrôd a kooperácia s prírodou. Zámerom je prepojenie teoretickej a praktickej činnosti, pestovanie plodín, ovocia, zeleniny, byliniek, kvetov. Cieľom je u žiakov a detí vzbudiť záujem o environmentálne cítenie, spojitosť človeka s prírodou. Do projektu budú zapojení žiaci, rodičia, učitelia a priatelia školy, obyvatelia blízkych bytoviek.

 

Popíšte svoj projekt: Na našej škole máme nevyužitý pozemok po niekdajších tzv. políčkach, ktoré sa ešte v 80-tych rokoch využívali na vyučovanie pestovateľských prác. Nevyužívaný pozemok je v blízkosti novovybudovaných bytoviek. Obyvatelia z týchto bytov nemajú možnosť vlastnej záhrady, pestovania. Pozemok chátra a preto by sme ho radi opätovne začali využívať na účely vzdelávania, oddychu, pestovania. Vybudovanie komunitnej záhrady by nám pomohlo skrášliť a účelne využiť tento priestor. V areáli školy máme už vysadené rôzne druhy okrasných stromov, ktoré by sme radi doplnili o úžitkové stromy, kríky s drobným ovocím a vyvýšené záhony. Záhradu by dopĺňal hmyzí hotel a nádoby na zber dažďovej vody. V blízkosti záhrady by sme chceli vybudovať altánok s ohniskom na mimovyučovacie využitie komunitnej záhrady. Akltánok by sa využíval ako trieda pre žiakov školy na čerstvom vzduchu najmä v teplejších mesiacoch. - Altánok s ohniskom v čase mimo vyučovania, bude poskytovať spoločensko-kultúrny priestor na stretnutia obyvateľov v susedných bytovkách, miestnych záhradkárov, dôchodcov a mamičiek s malými deťmi. Záhrada by bola využívaná aj pre rôznorodé voľnočasové aktivity pre žiakov, nakoľko na škole funguje enviro krúžok, kde sa žiaci venujú aj problematike záhradníčenia. Žiaci by tak mali možnosť na hodinách techniky a pracovného vyučovania zdokonaľovať sa vo vykonávaní jednoduchých pestovateľských činností. Na hodinách prírodovedy a biológie budú môcť objavovať svet rastlín a živočíchov, ktoré budú súčasťou komunitnej záhrady. Priestor bude slúžiť aj pre deti MŠ na relaxáciu a bádateľské aktivity.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Členovia združenia- rodičia žiakov a detí ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava sa zapájajú do aktivít školy a preto by sme ich radi zapojili do brigády pri čistení pozemku, členovia ZO SZZ by pomáhali pri odbornom vysádzaní stromov, kríkov a mali by dohľad nad záhradou, úpravou, obyvatelia okolitých bytoviek, žiaci a učitelia sa zapoja pri budovaní záhrady, pri vysádzaní zeleniny, kvetov, byliniek. Na enviro krúžku žiaci s vyučujúcou vybudujú hmyzí hotel. Projekt budeme propagovať na web stránke školy, na facebookovej stránke školy v obecnom občasníku Šintavský spravodaj.

 


Rozpočet - 5 503 eur Hodnotenie členov DF - 86/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram