Hradby - náučný chodník

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Občianske združenie Petrus

 

Názov projektu: Hradby - náučný chodník

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v obci Prietrž, v časti Vŕšok, areál "hradby". Jedná sa o predĺženie náučného chodníka s doplneným mobiliárom a informačnými tabuľami.

 

Stručná anotácia projektu: Projekt s názvom "Hradby" bude riešiť predĺženie náučného chodníka "Husitské hradby" a doplnenie mobiliárom, informačnými tabuľami, kamennou (žulovou) doskou a citlivou úpravou terénu - chodníčkom z nášľapných kameňov. Spevnenie múru v časti areálu - južná bašta, odkiaľ je pekný výhľad na údolie rieky Myjava. Kamenný chodníček z kopca od hradieb k studienke.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je sprístupniť občanom a turistom históriu obce rozšírením náučného chodníka ku kamennému opevneniu. Jedná sa o takmer zabudnuté historické hradby, ktorých vznik zachádza do presne neurčeného obdobia 16.st. Kamenné opevnenie tvorí 80 cm široký kamenný múr v pôdoryse tvoriaci tvar lichobežníka s dĺžkami strán pohybujúcimi sa v rozmedzí cca 54 metra na najdlhšej východnej strane až po po 36,5 metra na najkratšej severnej strane.
V rohoch dispozície sa nachádzajú štyri nárožné bašty v tvare trištvťkruhu. Po celom obvode pevnostného múru je prerazených 61 strieľní, pôvodný počet sa odhaduje na 63 strieľní. V r. 2014 bol k hradbám vybudovaný náučný chodník a naša aktivita bude nadväzovať na tento projekt. K zušľachťovaniu hradieb bola spracovaná štúdia Krajským pamiatkovým úradom v Trnave.

 

Aktivitami projektu chce združenie dosiahnuť:
- súdržnosti občanov obce
- zachovanie kultúrneho dedičstva obce
- vytvorenie oddychovej zóny a cieľa prechádzok (školskej mládeže, seniorov, turistov a pod.)
- podpora vidieckeho cestovného ruchu
- zachovanie pamiatky na prvý kostol v obci, bohaté cirkevné dejiny (husiti, pôsobil tu aj J. I. Bajza)
Projekt bude dofinancovaný zo zdrojov OZ, obce Prietrž a Židovskej obce na Slovensku.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
- mobiliár, ktorý bude umiestnený v južnej kruhovej bašte (drevené lavičky v polkruhu, malý prístrešok, max na 4 oporných stĺpoch, v streche ktorého bude panoramatický obraz okolia s označením častí obce, napr. rieka Myjava, smer Osuské, osada Deberník a pod. Strecha prístrešku bude pokrytá šindľom). Od existujúceho náučného chodníka bude v tráve vytvorený chodníček z nášľapných kameňov, bude obnovený chodník zo šľapákov k studienke.
- priestore židovského cintorína bude osadená kamenná tabuľa o nápisom
- propagačná turistická brožúra o významných miestach v obci na na kopaniciach, kde sa môže turista zastaviť

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do aktivít budú zapojení okrem členov Občianskeho združenia Petrus zapojení aj dobrovoľníci. Dohodnuté je pomoc pri brigádnickych prácach z radov miestnej turistickej organizácie, mládeže, cyklistov a nadšencom histórie, ako aj obyvateľov - seniorov. Aktivizácia dobrovoľníkov bude riadená podľa harmongramu prác, tak, aby práce nasledovali postupne a plynute. S odbornými prácami je dohodnutá dobrovoľnícka činnosť s mladým architektov a jeho kamarátmi.

 


Rozpočet - 9 600 eur Hodnotenie členov DF - 94/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram