Detský integrovaný záchranný systém

Dátum: 28 októbra, 2020

Názov predkladateľa: RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova 1

 

 

Názov projektu: Detský integrovaný záchranný systém

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: MŠ Hviezdoslavova 1

 

 

Stručná anotácia projektu: Detský integrovaný záchranný systém predstavuje interaktívnu učebnú pomôcku s cieľom oboznamovania detí i širokej verejnosti so štruktúrou záchranných zložiek. Tento domček bude mať zabezpečený bezbariérový vstup tak, aby sa v ňom mohli hrať a vzdelávať deti a klienti na vozíčku. Priamou činnosťou v rámci vzdelávacích aktivít a simulovaných situácií budú aktéri projektu poznávať náplň práce jednotlivých zložiek a ich významu pre ľudí. Taktiež bude primárnou pomôckou uvedomovania si významu záchranných akcií a spôsobu nášho správania tak, aby sme sa sami nestali ich príčinou, alebo ak sme svedkami nejakej krízovej udalosti, aby sme vedeli, ako postupovať. V rámci projektu príde k vzájomnému prenosu informácií nielen medzi generáciami, ale i deťmi zdravými a zdravotne i sociálne znevýhodnenými.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je získavanie vedomostí o potrebe záchranných zložiek a ich významu pre spoločnosť už v rannom detstve. Prostredníctvom realizácie simulovaných situácií si deti i ostatní účastníci projektu overia vlastné poznatky o jednotlivých záchranných zložkách pod odborným vedením zamestnancov spomínaných zložiek.

Aktivity zamerané na realizáciu cieľa projektu:
1. Prezentácia práce jednotlivých zložiek prostredníctvom dataprojektoru v novovytvorenom drevenom domčeku - Detskom integrovanom záchrannom systéme - na školskom dvore.
2. Hasiči ako súčasť IZS - priama ukážka práce dobrovoľných hasičov, simulácia hasenia požiaru a plnenie úloh v spojitosti s výcvikom hasičov - využitie prvkov na vytvorenom detskom domčeku ako súčasť prípravy budúcich hasičov.
3. Polícia ako súčasť IZS - priama ukážka práce polície, simulácia dopravnej nehody s využitím detských odrážadiel na školskom mini dopravnom ihrisku s následným využitím poznatkov o fungovaní IZS a najmä postavení Polície pri riešení dopravnej nehody - usmerňovanie dopravy, pomoc pri záchrane zranených a podobne. Následná aplikácia získaných vedomostí detí v interakcii s priestormi vytvoreného Detského IZS - ohlásenie nehody svedkami, príjem oznamu a výjazd polície - hra rolí, ktoré deťom určí zamestnanej polície v spolupráci s triednou učiteľkou a zapojením jednotlivých aktérov projektu. Vyhodnotenie zvládnutia jednotlivých úloh prostredníctvom pojmovej mapy.
4. Záchranka ako súčasť IZS - prvá pomoc pri poranení dieťaťa prezentovaná v spolupráci so Strednou zdravotnou školou Skalica - študenti budú učiť deti a účastníkov tejto časti projektu ako správne podať prvú pomoc pri rôznych poraneniach. Súčasťou tejto aktivity bude privolanie RZP a prehliadka sanitky. Neskôr simulácia zadanej úlohy od zdravotnej sestry a prezentácia poznatkov s využitím priestoru novovytvoreného domčeka na školskom dvore.

Výsledkom projektu bude schopnosť detí a ostatných účastníkov riešiť jednotlivé situácie život ohrozujúcich udalostí na základe dedukcie, teda ktoré záchranné zložky situáciu vyriešia, akým spôsobom, ako sa majú správať ľudia priamo postihnutí, ako náhodní svedkovia a ako privolaní profesionáli, v prípade hasičov dobrovoľníci daného hasičského zboru.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Zapojenie komunity do realizácie projektu budeme realizovať prostredníctvom príspevkov v regionálnej tlači ( Skalický obzor, Press), webových stránkach Mesta Skalica, Materskej školy Skalica a RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova i prostredníctvom sociálnej siete - Oficiálna stránka Mesta Skalica a regionálnom rádiu Záhorácke rádio.

 

 


Rozpočet - 5 800 eur Hodnotenie členov DF - 94/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram