Čistý chotár 2019

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: OZ Podhoran

 

Názov projektu: Čistý chotár 2019

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v 15 obciach, ktoré ležia na západnej strane Malých Karpát, združených v OZ Podhoran rozprestierajúcich sa na ploche 363,51 km2. Jedná sa o obce: Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Hlboké, Osuské, Jablonica, Cerová, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek a Jablonové.

 

Stručná anotácia projektu: Projekt aktivizuje občanov jednotlivých obcí k čistote obcí, zlepšenia stavu životného prostredia a zveľaďovania lokality, kde žijeme.Spájanie členov organizácií, všetkých občanov, deti z MŠ a ZŠ k jednotnému cieľu - čistému životnému prostrediu, udržiavaniu si svojho okolia v poriadku, bez odpadkov, k triedeniu odpadov, čistenie priekop pri cestách a skládok odpadu. Výsadba zelene.

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je zlepšiť kvalitu životného prostredia v regióne, kde sme v roku 2012 prišli s iniciatívou zameranou na čistotu a ekológiu. V mesiacoch apríl - jún organizujeme súťaž Čistý chotár, ktorá je zameraná na životné prostredie obcí. V súčasnej dobe, ktorá robí ľudí ľahostajných k svojmu okoliu a prírode sme sa rozhodli, skúsiť to zmeniť tou najjednoduchšou formou a to prebudením súťaživosti a zapálením myšlienky v ľuďoch z našich obcí Podhoranu so spoločným cieľom vyčistiť najväčšie množstvo odpadu z prírody našich obcí. Aktivita Čistý chotár sa stala v regióne Podhoran už tradíciou. Zlepšenie kvality životného prostredia obcí je jeden z cieľov združenia. Súťaž prebieha v mesiacoch apríl - jún a výsledky sú vyhlásené na folklórnom podujatí Festival Podhoran. Do súťaže sa zapájajú občania rôzneho veku, spoločenské a záujmové organizácie. Po skončení súťaže sú jednotlivé obce fyzicky skontrolované, o čom je spísaný záznam. Komisia zložená z 3 členov súťaž vyhodnotí a vyhlási 3 víťazné obce. V roku 2019 by sme vďaka finančnému príspevku chceli viacej aktivizovať aj školskú mládež z regiónu Podhoran. Aktivity projektu sú rozdelené do určitých etáp nasledovne:
I. etapa - v jarných mesiacoch pred rozvinutím vegetácie čistenie priekop, zber odpadkov, vyhrabávanie lístia na verejných priestranstvách v parkoch, cintorínoch, školských dvoroch a pod.
II. etapa - rozvoz a sadenie stromčekov v baloch
III. etapa - vzdelávacie aktivity 2 x prednášky o úprave verejných priestranstiev a vhodnosť výsadby
IV. etapa - osobná návšteva zapojených obcí vyhodnotenie súťaže
V. etapa - osadenie búdok pre vtáčikov školákmi z MŠ a ZŠ
VI. etapa - vyhlásenie víťazov a ocenenie zapojených obcí na folklórnom Festivale Podhoranu
VII. etapa - v mesiaci október ukončenie projektu a zúčtovanie financií

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
počet dobrovoľníkov 1000, množstvo vyzbieraného odpadu 100 t, výsadba stromčekov 100 ks, čistenie okolia vodných plôch , zabezpečenie a osadenie búdok pre vtáčikov

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do aktivity Čistý chotár sa zapájoja občania na základe výzvy uverejnenej na web stránke OZ Podhoran, iniciatívou jednotlivých starostov Obcí,webových obce, stránok obcí, miestnym rozhlasom, plánovanie spoločných brigád organizácií pôsobiacich v obciach, aktivitami učiteľov so žiakmi v okolí škôl individuálnymi aktivitami miestnych občanov, a ďalšie nepopísané.

 


Rozpočet - 5 500 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram