Cestička bylinkovou a ovocnou alejou

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Združenie rodičov a priateľov školy Zeleneč

 

Názov projektu: Cestička bylinkovou a ovocnou alejou

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Základná škola s materskou školou, Školská 4, Zeleneč

 

Stručná anotácia projektu: Projekt je zameraný na vytvorenie vzťahu detí, žiakov, rodičov a starých rodičov k prírode prostredníctvom vytvorenia bylinkovej a ovocnej aleje, ktorá bude slúžiť nielen ako náučný chodník pre deti a žiakov školy, ale aj ako relaxačné miesto pre besedy, posedenia pri dobrom bylinkovom čajíku a ochutnávke ovocia s obyvateľmi miestnej komunity obce.

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je vytvoriť v priestoroch školy bylinkovú a ovocnú alej prostredníctvom vysadenia a pomenovania byliniek do priestoru drevených paliet, vysadenia a pomenovania rôznych ovocných stromov. Výnimočnosť projektu spočíva vtom, že vytvoríme nielen náučný chodník pre žiakov a deti našej školy v rámci prírodovedných predmetov, ale aj relaxačný priestor pre miestnu komunitu obce, kde sa môžu stretať na besedy, ktoré si pripravia žiaci školy, na ochutnávku bylinkových čajov a ovocia. Výsadbou byliniek a stromov zároveň podporíme miestnu organizáciu včelárov, pretože vytvoríme pastvu pre včely. Do projektu by sa zapojili nielen žiaci a učitelia školy, ale aj rodičia, starí rodičia, miestna organizácia záhradkárov, včelárov a organizácia pre ochranu životného prostredia s názvom „Komunita“, pretože všetky spomínané zložky spája zveľadenie a ochrana nášho životného prostredia.

 

Ďalej členovia miestnej organizácie záhradkárov budú viesť žiakov a deti našej školy k odbornej starostlivosti o stromy a bylinky praktickými ukážkami. Pre lepší prehľad o starostlivosť aleje bude slúžiť informačná tabuľa, na ktorej bude popis o jednotlivých bylinách a stromoch a menní zoznam kto a kedy napr. polieval, okopával, striekal stromčeky. Na tento projekt budú použité aj vlastné finančné zdroje z občianskeho združenia na oplotenie pozemku zo starých paliet, ktoré dobrovoľníci upravia náterom a lakom a takto ošetrené budú použité na oplotenie.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Vytvorenie relaxačného priestoru a náučného chodníka– výsadba bylín, stromov, pomenovanie bylín a stromov,  úprava terénu, osadenie drevených lavíc a chodníka pre cca 2660 obyvateľov obce
Praktické ukážky miestneho zväzu záhradkárov – starostlivosť o stromy, byliny cca 60 členov miestmeho zväzu záhradkárov 2x do roka
Výsadba bude pastvou pre včely miestnych včelárov cca 80 uľov miestnych včelárov, obdobie od jari do jesene
Organizovanie besied pre miestnu komunitu občanov cca 2660 obyvateľov obce 2x do roka
Ochutnávka čajov a ovocia pre žiakov, deti našej školy, ale aj miestnu komunitu občanov cca 2660 obyvateľov obce v počte 2x do roka
Spolupráca s miestnou komunitou pri starostlivosti o bylinkovú a ovocnú alej cca 2660 obyvateľov obce, priebežne celý rok

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Prostredníctvom rozhlasu v obci (určenie termínu brigád, informácie o stave byliniek a ovocia)
Prostredníctvom rodičovských združení v škole
Účasťou na zasadnutiach miestnych oragnizácií (záhradkári, včelári, Komunita, Poľnohospodárkse družstvo) a pozvanie k spolupráci
Informácie na web stránke školy a obecného úradu

 


Rozpočet - 5 400 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram