Bezpečne na ceste

Dátum: 23 apríla, 2019
Názov predkladateľa: Združenie - Rozprávkový dom pri Materskej škole Sekule

 

Názov projektu: Bezpečne na ceste

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v exteriéri Materskej školy Sekule, v ktorom by sa revitalizoval doteraz nevyužitý priestor areálu vybudovaním dopravného ihriska.

 

Stručná anotácia projektu: Pribúdanie prípadov stretu motorového vozidla s deťmi nás viedli k myšlienke, venovať zvýšenú pozornosť dopravnej výchove detí. Revitalizáciou nevyužitého priestoru na dopravné ihrisko v Materskej škole Sekule, budú mať deti možnosť priamo v modelových situáciach získať schopnosti a zručnosti správania sa v role účastníka cestnej premávky, utvárať si postoje k vlastnej bezpečnosti.

 

Popíšte svoj projekt: Automobily sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou každodenného života, čo má za následok vzrastajúci počet nehôd. Najzraniteľšími účastníkmi cestnej premávky sú chodci a cyklisti. Pri strete s motorovým vozidlom sú ich šance mizivé. Deti tvoria skupinu, o ktorej môžme konštatovať, že taktiež prispievajú určitým percentom k počtu dopravných nehôd. Deti nedokážu posúdiť reálne nebezpečenstvo. Mnohokrát neodhadnú riziko svojho konania. Z toho dôvodu je potrebné venovať pozornosť dopravnej výchove už v útlom veku dieťaťa. Predškolské obdobie dieťaťa je časovým obdobím prudkého rozvoja všetkých stránok osobnosti. Intenzívne sa rozvíjajú poznávacie procesy. Dieťaťu umožňujú dôkladnejšie poznávať okolitú realitu života. Dôležitou úlohou výchovy a vzdelávania v tomto období, je klásť dôraz na výcvik pozornosti, orientácie v priestore, pohotovosti, myslenia a všetkých zmyslov. Spomínané schopnosti úzko súvisia okrem iného aj s výchovou k dopravnej disciplíne. Môže sa to diať tradičnými ale aj netradičnými formami výučby. Nejde len o poznanie dopravných značiek alebo pravidiel cestnej premávky. Jedná sa o rozvoj všetkých zmyslov dieťaťa, ktoré nevyhnutne potrebuje ako účastník cestnej premávky.

 

V Materskej škole Sekule sme sa venovali dopravnej výchove aj v minulosti, a to teoretickým vedomostiam prostredníctvom čítania príbehov, rolových hier, kreslením a poznávaním dopravných značiek, pozorovaním správania sa chodcov, vodičov a cyklistov počas pobytu vonku. Vybudovaním dopravného ihriska a realizáciou vzdelávacích aktivít formou zážitkového učenia priamo v konkrétnych situáciach na dopravnom ihrisku, chceme pripraviť deti na bezpečný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v role chodca, cyklistu, kolobežkára ale aj potencionálneho vodiča motorového vozidla. Zároveň deťom vštepovať poznatky ako sa možno vyvarovať nebezpečenstvu pri pohybe po cestnej komunikácii.

 

Z uvedeného vyplýva, že realizáciou projektu sa zmení vzhľad nevyužitého priestoru okolia materskej školy a zároveň poskytne deťom priestor na zmysluplné využívanie pobytu vonku v rámci rozvíjania schopností a zručností opísaných vyššie v texte. Navyše vybudované dopravné ihrisko by slúžilo aj deťom prvého stupňa Základnej školy Sekule. Po dohode s okolitými materskými školami by si v oblasti dopravnej výchovy mohli rozvíjať svoje skúsenosti aj deti z iných materských škôl.

 

Sme presvedčení, že využívaním dopravného ihriska značne prispejeme k obohateniu vedomostí detí ako sa správať priamo pri pohybe po ceste a tým určitou mierou prispejeme zníženiu nehôd detí v cestnej premávke.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Dopravné ihrisko budú mať možnosť využívať aj žiaci prvého stupňa Základnej školy Sekule, približne v celkovom počte 120 detí.Tie by ho využívali postupne po triedach.
Priestor dopravného ihriska by sme po dohode sprístupnili deťom okolitých materských škôl.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Pri realizácii projektu by sme oslovili zákonných zástupcov detí, občanov obce, ktorých by sme požiadali o pomoc v prípravnej fáze a v konečnej úprave okolia.
Využili by sme možnosti existujúcej stavebnej firmy sídlacej v obci, požiadaním o pomoc pri príprave terénu pod dopravné ihrisko.
Pomocou web stránky materskej školy a obce by sme informovali verejnosť o našom zámere, jeho význame a akým spôsobom by mohli prispieť svojou pomocou pri jeho realizácii.

 


Rozpočet - Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 5.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram