AMEN SAVORE

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Centrum Koburgovo, n.o.

 

Názov projektu: AMEN SAVORE

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v rámci mesta Trnava a to v centre Koburgovo na Bratislavskej 8. Vzhľadom na to, že k projektu sa viažu viaceré činnosti, aktivity a podujatia, budeme sa pohybovať na viacerých miestach. Centrum Koburgovo bude pre nás istou "základňou", avšak ostatné aktivity, podujatia bude organizovať aj na iných miestach v rámci Trnavského kraja.

 

Stručná anotácia projektu: Projekt AMEN SAVORE je jedinečnou príležitosťou na aktívne prepojenie majoritnej spoločnosti s príslušníkmi rómskeho etnika.Súbor Romane čhavore jilestar, ktorý je hlavným aktérom v tomto projekte by sa tak mohol stať spájacím mostíkom medzi dvomi spoločnosťami.Tradičná rómska hudba tak môže byť cestou, ktorá navždy zanechá hlboké prepojenie medzi ľuďmi síce z odlišných kultúr, ale z jedného sveta

 

Popíšte svoj projekt: Primárnym zámerom nášho projektu je prostredníctvom hudby, tradičnej rómskej hudby podporiť vzájomné prepojenie medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou minoritou. Ako už vyplýva z názvu projektu "AMEN SAVORE" teda v preklade "My všetci" radi by sme podnietili ľudí k senzitívnejšiemu vnímaniu kultúrnych odlišností a eliminovali tak stereotypné zmýšľanie a nevhodné postoje voči príslušníkom rómskeho etnika. V žiadnom prípade nechceme podporovať myšlienku rozdeľovania ľudí napríklad na základe kultúrnych parametrov. Naopak, naša snaha spočíva v prepájaní ľudského potenciálu, jednotlivých kultúr a v podpore identity Rómov.

 

Týmto projektom by sme radi pomohli deťom zo súboru Romane čhavore jilestar, aby mohli dostatočne rozvíjať svoj talent a potenciál. Aby, rástlo ich rómske povedomie a mohli tak majoritnej spoločnosti ukázať čo v skutočnosti znamená byť Rómom. Naopak pre väčšinovú spoločnosť by tento projekt mohol mať výhodu najmä v zmysle rozšírenia si vlastných obzorov, podpore posúvania si vlastných hraníc a obohateniu vlastného kultúrneho základu.

 

Hlavnými aktérmi projektu budú deti zo súboru Romane čhavore jilestar, ktorý funguje cca pol roka (od septembra 2018) a ich vedúci: Mgr. Beáta Danišová (pochádza z rómsko-nerómskej rodiny, momentálne pracuje ako vedecko výskumný pracovník na Ústave romologických štúdií, vypracúvava dizertačnú prácu s názvom "Etnicita ako identifkačný faktor u Rómov", a je jednou z lektoriek v centre Koburgovo. Danú komunitu veľmi dobre pozná nakoľko viac ako 3 roky pracovala ako sociálny pracovník v nízkoprahovom centre MAK na Coburgovej ulici), Mgr. Paulína Radimáková ( pracuje ako špeciálny pedagóg na Spojenej ZŠ v Trnave, ktorú navštevujú mnohé z detí nášho súboru, má niekoľko ročné skúsenosti s prácou s rómskymi deťmi či už priamo v teréne, alebo aj v ich autentickom prostredí. Rómska kultúra jej je veľmi blízka čomu nasvedčuje aj fakt, že už tretím rokom po sebe sa stala hlavnou organizátorkou podujatia Rómsky deň, ktorý sa koná vždy na jar ku príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Po dobu 3 rokov viedla v centre Koburgovo predškolský krúžok pre deti z Coburgovej ulice, aktuálne sa venuje tiež lektorovaniu súboru RČJ) a v neposlednom rade pán Ján Kačo ( miestny rómsky hudobník, pochádza priamo z lokality Coburgova, hudbe sa venuje viac ako 20 rokov, istú dobu bola pre neho hudba živobytím. V súčasnosti pracuje ako pracovník v TAZ, spolu s manželkou vychovávajú 10 detí a vo voľnom čase sa venuje ďalším deťom v súbore RČJ, ako vedúci umeleckej zložky). Pán Kačo je pre deti nielen prirodzenou autoritou, ale vo veľkej miere aj pozitívnym vzorom. Aktívne sa podieľa na chode celého súboru, ako aj na riešení výchovných problémov niektorých z detí.

 

My, vedúci súboru Romane čhavore jilestar máme veľa spoločného, nakoľko každý z nás disponuje niekoľko ročnými skúsenosťami s prácou s týmito deťmi. Napriek tomu, že každý z nás má potenciál v inej oblasti robíme všetko preto, aby sme sa správne spojili, pretože nám záleží na ďalšej "rómskej generácii", ktorá príde po nás. My sami sme rómsko- nerómskym prepojením a napriek tomu dokážeme fungovať a viesť deti k ich cieľom. Veríme preto, že aj náš projektový zámer bude mať skutočný zmysel v momente ako náhle sa začneme prepájať majorita s minoritou.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
3 lektori / doborovoľníci
22 detí
2 dobrovoľníci
Jedno vystúpenie pre širšiu verejnosť
Jedno podujatie pre odbornú verejnosť
pravidelné hudobné skúšky v priestoroch centra Koburgovo (2 krát do týždňa)

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do realizácie projektu by sme veľmi radi zapojili aj ďalších ľudí z lokality Coburgova. Títo ľudia by nám pomáhali najmä pri technickom zabezpečovaní projektu. Matky, niektorých z detí by sme požiadali o pomoc najmä pri príprave kostýmov na výstúpenie, ale aj pri príprave občerstvenia. Radi by sme oslovili ďalších hudobníkov či už priamo z lokality Coburgova, alebo priamo z majoritnej spoločnosti aby v spolupráci s pánom Kačom učili deti novým piesňami a rozvíjali tak ich hudobný talent. Nakoľko nám záleží aj na pozitívnom prezentovaní takzvaného "romipen" - rómstva, oslovili by sme niekoľko odborníkov na danú tému, aby sme tak zabezpečili rozšírenie všeobecného prehľadu nelen u Rómov, ale aj u nerómov. Priebežne budeme nestále informovať verejnosť o dianí v našom projekte najmä prostredníctvom sociálnych sietí - facebook a instagram.

 


Rozpočet - 3 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - 3.-5. Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram