Zveľaďovanie prostredia poľovníckeho domu v obci Čiližská Radvaň - I. Etapa

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Poľovnícke združenie Čiližská Radvaň

 

Názov projektu: Zveľaďovanie prostredia poľovníckeho domu v obci Čiližská Radvaň - I.etapa

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Katastrálne územie Čiližská Radvaň, parcela č. 346/86, súp.číslo 396. LV č. 482

 

Stručná anotácia projektu: Náš poľovnícky dom bol postavený v rokoch 1980 a je majetkom našej obce. Uskutočňujú sa tu schôdze, spoločenské stretnutia, rodinné oslavy i stretnutia s mládežou. Od výstavby však uplynul už dlhší čas a chceme zrekonštruovať, aby sa možnosti jeho využitia ešte viac rozšírili pre verejnosť. Preto v I.etape chceme vykonať rekonštrukciu budovy. Chceme vymeniť okná,dvere,upraviť steny a prístrešok.

 

Popíšte svoj projekt: V súčasnosti členská základňa PZ má 21 členov. Naša PZ od rokoch 1970 až dodnes tvorí silnú komunitu členov PZ a prírodumiľovných obyvateľov obce. To svedčí aj to že budovu a areál sme vybudovali vlastnou silou brigádnickým spôsobom. Budova a areál od roku 2018 sa stal aj oficiálne majetkom našej obce a od 2018 máme platnú nájomnú zmluvu medzi OÚ a PZ na desať rokov. Od začiatku sme tu organizovali pre členov a aj pre obyvateľov:
-(1) schôdze a besedy, (2) spoločné stretnutia s rodinami PZ a obyvateľov obce, (3) oslavy, výročia a jubileá, (4) výstavy a súťaže v rámci Jún – mesiac poľovníctva, (5) pohostenie hosťov počas oslavách organizované OÚ. (6) pohostenie a posedenie po brigádach organizované PZ a OÚ, (7) pohostenie a prednášky – škola prírody pre detí našej obce počas letného tábora organizovaný OÚ. (8) jesenné skúšky stavačov organizované Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu, atď.

 

Našou snahou je aj naďalej bezplatne organizovať tieto podujatia a poprípade ich rozšíriť. Vytvorením vhodného prostredia sa bude zvýšiť kvalita horeuvedených akcií a po zveľadenie prostredia aj občania našej obce môžu využívať náš dom na stretávanie sa pri rôznych príležitostiach.

 

Aby nám to podarilo, chceme využiť finančné prostriedky (5 000 EUR) získané cez tento projekt a budeme používať aj vlastné finančné zdroje (1 500 EUR) ktoré máme z poľnohospodárskej činnosti.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:

So zveldením prostredia budeme sa snažiť motivovať obyvateľov našej obce a inštitúcie k hľadaniu a formulovaniu spoločných cieľov, ako aj foriem spolupráce na ich dosahovaní.
Táto forma našej práce osloví všetkých občanov našej obce, našej komunity a počet účastníkov na našich akciách dosiahne viac ako tisíc občanov.
Čo sa týka počtu podujatí, budeme na dlhodobo rozpracovať, a mali by prekročiť počty od 70 až po 120.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Dobre rozvinutá komunitná infraštruktúra je chrbticou spoločnosti, života v našej obci.
I preto chceme zainteresovať občanov obce všetkými dostupnými spôsobmi do realizácie nášho projektu.
Pravidelne budeme využívať miestny rozhlas, osobné stretávanie a pozývanie občanov.
Budeme vytvoriť vlastnú web stránku a pomocou stránky a sociálnych sietí osloviť verejnosť a hlavne mládež.

 


Rozpočet - 6 500 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - 6.-8. Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram