2. ročník Dramatického festivalu "Zahrajme to tvorivo"

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: SRRZ - RZ pri Gymnáziu

 

 

Názov projektu: 2. ročník Dramatického festivalu "Zahrajme to tvorivo"

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Dom kultúry vo Vrbovom

 

Stručná anotácia projektu: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vrbové predkladá návrh na organizovanie 2. ročníka mimoriadne úspešného Dramatického festivalu v anglickom a ruskom jazyku pod názvom “Zahrajme to tvorivo!“ pre gymnáziá s bilingválnym štúdiom slovensko-anglickým a slovensko – ruským. Zámerom projektu je priblížiť širokej verejnosti, občanom mesta Vrbové prácu učiteľov a ich žiakov bilingválnych gymnázií z celého západoslovenského kraja netradičným spôsobom. Žiakom z okolitých základných škôl predstaviť známych anglických a ruských literárnych predstaviteľov hravou a jazykovo prístupnou formou a tým posilniť vzťah mladých ľudí k literatúre, kultúre a umeniu, žiakom gymnázií poskytnúť priestor pre ich tvorivosť a talent, posilniť spoluprácu s rodičmi a miestnou komunitou pri realizácii projektu. Ďalším nie menej dôležitým cieľom tohto projektu je inovácia rozvoja kultúrno – spoločenského života mesta Vrbové a jeho propagácia v rámci Slovenska, ako aj spájanie generácií.

 

 

Popíšte svoj projekt: Dramatický festival sa bude konať v mesiaci október 2021, bude určený pre žiakov 1. – 4. ročníka bilingválnych slovensko-anglických a ruských tried, pričom každý rok bude vybraný 1 predstaviteľ britsko-americkej a ruskej literárnej tvorby. Základnou podmienkou účasti na festivale bude tvorivé dramatické spracovanie literárneho diel určeného autora v rozsahu do 20 minút. V júni bude príslušným bilingválnym gymnáziám v západoslovenskom kraji elektronicky zaslaná informácia o organizovaní festivalu, zároveň budú upozornení, že šiesti uchádzači, ktorí sa prihlásia ako prví, budú zaradení do súťažného festivalu. V septembri bude vybraným školám zaslaná pozvánka spolu s informáciami o podmienkach súťaže ako aj kritériami hodnotenia divadelných žiackych hier.

Odborná porota dramatického festivalu bude pozostávať z 1 zástupcu odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja, 1 zástupcu ZUŠ dramatického odboru, primátorky mesta Vrbové a 1 zástupcu štátnej jazykovej školy Trenčín. Členovia poroty budú hodnotiť vystúpenia jednotlivých škôl podľa presne stanovených kritérií, a to originalita spracovania literárneho diela, náročnosť spracovania (kulisy, kostýmy, atď.), jazykový prejav a celkový dojem, pričom maximálne hodnotenie za jednotlivé kritériá bude 5 bodov. Divadelné žiacke súbory (max. 5 osôb) predstavia V mesiaci október 2021 svoje divadelné spracovanie literárneho diela v divadelnej sále Domu kultúry vo Vrbovom, kde budú mať zabezpečené šatne, zvukovú a osvetľovaciu techniku. Z dramatického festivalu sa vyhotoví video záznam na DVD nosičoch určený pre zúčastnené školy, pričom skrátená verzia bude zavesená na web portáloch príslušných škôl a mesta Vrbové. Do hodnotenia okrem odbornej komisie bude zapojená aj široká verejnosť formou online hlasovania na uvedených portáloch.

 

Veríme, že realizáciou tohto projektu by sme v plnom rozsahu splnili nielen edukatívny cieľ, ale najmä rozšírili spoluprácu v širšej perspektíve s učiteľmi škôl, s ich rodičmi, miestnou komunitou a občanmi z celého Trnavského kraja nakoľko vstup na dramatický festival bude voľný pre všetky vekové kategórie. Dramatický festival má niekoľko poslaní. V prvom rade je to tvorivý spôsob rozvíjania jazykových zručností žiakov, vedenie ich ku kritickému mysleniu, k poznaniu svojich silných stránok, ktoré neskôr budú vedieť uplatniť pri svojich budúcich profesiách. V rámci organizačnej prípravy podporiť spoluprácu s miestnou divadelnou komunitou, viesť mladých ľudí k efektívnej komunikácii, odstraňovať generačné bariéry.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Akcia bude prístupná širokej verejnosti v rozsahu vypracovania 20 ks plagátov, ktoré budú vyvesené na mestských vývesných tabuliach mesta Vrbové a Piešťany, VÚC Trnava, taktiež budú zaslané zúčastneným školám v rámci materiálno - technickej časti realizácie projektu (osvetlenie, mikrofóny, kulisy, pohyb na javisku atď.) okrem žiakov a ich učiteľov budú zapojení aj členovia odboru školstva mesta Vrbové, mestského zastupiteľstva a miestneho divadelného súboru. Do výsledného hodnotenia zapojených divadelných skupín sa okrem odbornej komisie zapojí aj široká verejnosť formou online hlasovania na web portáloch zapojených škôl a mesta Vrbové

 

 

 


Rozpočet - 2 720 eur Hodnotenie členov DF - 65/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram