Prihlásené projekty prechádzajú posudzovaním

Dátum: 10 novembra, 2021
Všetky prihlásené projekty prechádzajú kontrolou z hľadiska vhodnosti a realizovateľnosti.
Zamestnaci Úradu TTSK momentálne posudzujú, či sú prihlásené projekty v súlade so Zásadami PR pre tento ročník.
Predkladateľov budeme informovať emailom alebo telefonicky, či navrhnutý projekt je realizovateľný v plnej podobe, je ho potrebné čiastočne upraviť alebo je nerealizovateľný.

Vhodnosť

Projekty musia byť zamerané aspoň na jednu z nasledovných oblastí:

  1.  na revitalizáciu verejných priestranstiev,
  2.  na stimuláciu a rozvoj komunít a susedských vzťahov
  3.  na vytvorenie nových verejných služieb alebo priblíženie už existujúcich verejných služieb,

Podané projekty musia tiež spĺňať nasledujúce kritériá:

projekt je verejne prospešný, doba fyzickej realizácie projektu musí byť do dátumu uvedeného vo výzve, pričom sa musí prihliadať na účtovnú závierku kraja, všetky výdavky súvisiace s realizáciou projektu musia byť uhradené do konca lehoty stanovenej výzvou pre realizáciu projektu, projekt nesmie zaťažovať nasledujúce rozpočtové roky kraja bez predchádzajúceho súhlasu kraja, ak sa má projekt realizovať na inom ako majetku kraja, je nevyhnutné doložiť písomný súhlas dotknutej fyzickej alebo právnickej osoby, na ktorej majetku sa bude projekt realizovať, projekt nesmie propagovať produkty, služby, činnosť či stanoviská subjektov komerčného charakteru alebo politických strán a hnutí. Cieľom projektu nesmie byť priame poskytovanie finančných prostriedkov (napr. formou dotácií, výhier či darov).

Realizovateľnosť

Ako realizovateľné projekty budú označené tie projekty, ktoré spĺňajú:

formálne náležitosti projektu, primeranosť predpokladaných nákladov projektu, primeranosť predpokladanej časovej náročnosti projektu, nie sú v rozpore s plánovanými akciami kraja, nejedná sa o projekty s rovnakým alebo obdobným zámerom, ako sú už plánované projekty kraja (neduplikuje ich), súlad so zákonmi a inými právnymi predpismi.

Realizovateľnosť projektu je podmienená súhlasom vlastníka pozemku alebo majetku, na ktorom má byť projekt realizovaný (obec, mesto, právnická osoba a pod.). O súhlas žiada predkladateľ projektu. V prípade, ak je potrebné stavebné povolenie, ohláška stavby, resp. iný typ povoľovacieho konania, tento je potrebné doložiť pri podávaní projektu.

 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram