Kritériá pre hodnotenie projektov sú na svete

Dátum: 6 marca, 2019

V utorok, 5.3.2019, sa na Úrade Trnavského samosprávneho kraja stretli zástupcovia občianskej spoločnosti, úradu TTSK a poslancov TTSK, ktorí aktívne diskutovali o stanovení kritérií pre hodnotenie projektov. Na základe všetkých odprezentovaných nápadov z prvého kola verejných stretnutí a skúseností jednotlivých členov deliberatívnych fór, po vyše dvoch hodinách, vzniklo šesť kritérií, podľa ktorých sa bude posudzovať kvalita projektov. Facilitátorom stretnutia bol Peter Nedoroščík z OZ Utopia.

Kritériá:

  1. udržateľnosť a potenciál projektu – do akej miery projekt, jeho aktivity a realizátori vytvárajú predpoklady pre ďalšie pokračovanie zámerov projektu a aký je potenciál projektu rozvíjať a stimulovať nové aktivity;
  2. komunitný prínos – aktivizácia a rozvíjanie už existujúcich komunít a vytváranie nových, a tiež sieťovanie a prepájanie obyvateľov a ďalších projektov a lokálnych aktivít;
  3. participácia cieľovej skupiny – v akej miere aktivity projektu priamo zapájajú cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené, či je táto skupina len „konzumentom“ projektu, alebo aj jeho spolutvorcom;
  4. originalita – chápaná (1) ako prínos niečoho nového do lokality, kde sa realizuje, teda niečoho, čo v nej absentovalo, ako (2) niečo, čo pritiahne pozornosť ľudí mimo tejto lokality a bude dobrou „reklamou“ pre danú lokalitu, župu a participatívny rozpočet, a ako (3) „neštandardný, resp. nový“ spôsob realizácie aktivít, ktoré samé o sebe nemusia byť originálne;
  5. inkluzivita – ako zapájanie zraniteľných, znevýhodnených, alebo vylúčených skupín obyvateľstva;
  6. environmentálny dopad – ako projekt zohľadňuje túto tému. Nejde o to, aby mal každý projekt ekologický rozmer, presnejšie aktivity tohto typu, ale skôr o to, aby aktivity projektu nezaťažovali životné prostredie viac, než je nevyhnutné.

Celkovo možno skonštatovať, že deliberatívne fórum pri stanovovaní kritérií reflektovalo:

a) globálne hľadiská presahujúce témy lokálnych komunít, župy, ale aj našej krajiny, čo sa prejavilo v kritériu environmentálny dopad, kde sa berie do úvahy skutočnosť potreby radikálnej zmeny vzťahov človeka a prírody, a pri kritériu inkluzivity, ktoré zohľadňuje aspekt sociálne citlivých skupín obyvateľstva, ako aj chudoby, a z nej vyplývajúce negatívne spoločenské dopady,

b) potreby konkrétnych lokalít, čo sa prejavilo pri stanovení kritérií týkajúcich sa komunitného rozmeru a udržateľnosti projektov,

c) posilňovanie vzťahov a prehlbovanie participácie medzi obyvateľmi, lokalitami a župou pri stanovení kritérií originality a participácie cieľovej skupiny.

Pripomíname, že deliberácia tvorí 50 % z celkového rozhodovania a posudzuje sa v nej kvalita projektov. Druhým spôsobom je elektronické (online) hlasovanie, teda kvantitatívne rozhodovanie, ktoré bude prebiehať od 10.5. - 23.5.2019. Hlasovať bude možné za minimálne 3 projekty v rámci celého kraja.


crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram