Title Image

Rozhodovanie

Hlasovať môže každý obyvateľ kraja vo veku nad 15 rokov.

Termín začatia a ukončenia hlasovania vyhlasuje Úrad TTSK na webovej stránke PR.

Rozhodovanie prebieha dvoma spôsobmi:

– elektronicky online hlasovaním (váha 50%),
– deliberáciou (váha 50%).

Pre podporu projektov obyvateľ hlasuje elektronicky online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke PR, a to minimálne za tri projekty.

Deliberácia sa skladá z dvoch častí:
– vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberačné fóra hodnotiť jednotlivé projekty; za týmto účelom sa uskutoční verejné stretnutie členov a členiek jednotlivých deliberatívnych fór na Úrade TTSK,
– hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií (druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných obciach a mestách kraja).

Deliberačné fóra pre jednotlivé okresy sa skladajú z členov, ktorých vymenuje predseda TTSK v nasledovnom zložení:
– jeden poslanec zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu,
– dvaja pracovníci z Úradu TTSK,
– dvaja zástupcovia občianskej spoločnosti.

 

Kritériá pre hodnotenie projektov pre ročník 2020 budú stanovené 25.2.2020.

Support develop by Greativity.sk