Title Image

Rozhodovanie

Hlasovať môže každý obyvateľ kraja vo veku nad 15 rokov.

Termín začatia a ukončenia hlasovania vyhlasuje Úrad TTSK na webovej stránke PR.

Rozhodovanie prebieha dvoma spôsobmi:

elektronicky – online hlasovaním (váha 50%),
deliberáciou – verejným zvažovaním (váha 50%).

 

Pre podporu projektov občania hlasujú elektronickým online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára dostupného na webovej stránke PR, a to minimálne za tri projekty.

 

Deliberácia sa skladá z dvoch častí:
– vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberatívne fóra hodnotiť jednotlivé projekty; za týmto účelom sa uskutoční verejné stretnutie členov a členiek jednotlivých deliberatívnych fór na Úrade TTSK,
– hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií (druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných obciach a mestách kraja).

Deliberatívne fóra pre jednotlivé okresy sa skladajú z členov, ktorých vymenuje predseda TTSK v nasledovnom zložení:
– jeden poslanec zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu,
– dvaja pracovníci Úradu TTSK,
– dvaja zástupcovia občianskej spoločnosti.

 

Kritériá pre hodnotenie projektov v ročníku 2021/2022 sú nasledovné:

  1. Udržateľnosť
  2. Originalita
  3. Inkluzívnosť
  4. Životné prostredie
  5. Zapojenie do realizácie
  6. Šírka/veľkosť cieľovej skupiny

 

 

 

 

 

 

 

Support develop by Greativity.sk