Title Image

Rozhodovanie

Hlasovať môže každý obyvateľ kraja vo veku nad 15 rokov.

Termín začatia a ukončenia hlasovania vyhlasuje Úrad TTSK na webovej stránke PR.

Rozhodovanie prebieha dvoma spôsobmi:

elektronicky – online hlasovaním (váha 50%),
deliberáciou – verejným zvažovaním (váha 50%).

 

Pre podporu projektov občania hlasujú elektronickým online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára dostupného na webovej stránke PR, a to minimálne za tri projekty.

 

Deliberácia sa skladá z dvoch častí:
– vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberatívne fóra hodnotiť jednotlivé projekty; za týmto účelom sa uskutoční verejné stretnutie členov a členiek jednotlivých deliberatívnych fór na Úrade TTSK,
– hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií (druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných obciach a mestách kraja).

Deliberatívne fóra pre jednotlivé okresy sa skladajú z členov, ktorých vymenuje predseda TTSK v nasledovnom zložení:
– jeden poslanec zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu,
– dvaja pracovníci Úradu TTSK,
– dvaja zástupcovia občianskej spoločnosti.

 

Kritériá pre hodnotenie projektov v ročníku 2020 sú nasledovné:

  1. UDRŽATEĽNOSŤ
  2. INKLUZIVITA
  3. INOVATÍVNOSŤ
  4. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
  5. KOMUNITNÁ SPOLUPRÁCA / CIEĽOVÁ SKUPINA

 

1. kritérium – „udržateľnosť“

 

2. kritérium – „inovatívnosť“

 

3. kritérium – „inkluzivita“

 

4. kritérium – „životné prostredie“

 

5. kritérium – „komunitná spolupráca / cieľová skupina“

 

Support develop by Greativity.sk