Title Image

Rozhodovanie

Hlasovať môže každý obyvateľ kraja vo veku nad 15 rokov.

Termín začatia a ukončenia hlasovania vyhlasuje Úrad TTSK na webovej stránke PR.

Rozhodovanie prebieha dvoma spôsobmi:

– elektronicky online hlasovaním (váha 50%),
– deliberáciou (váha 50%).

Pre podporu projektov obyvateľ hlasuje elektronicky online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke PR, a to minimálne za tri projekty.

Deliberácia sa skladá z dvoch častí:
– vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberačné fóra hodnotiť jednotlivé projekty; za týmto účelom sa uskutoční verejné stretnutie členov a členiek jednotlivých deliberatívnych fór na Úrade TTSK,
– hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií (druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných obciach a mestách kraja).

Deliberačné fóra pre jednotlivé okresy sa skladajú z členov, ktorých vymenuje predseda TTSK v nasledovnom zložení:
– jeden poslanec zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu,
– dvaja pracovníci z Úradu TTSK,
– dvaja zástupcovia občianskej spoločnosti.

Kritériá pre hodnotenie projektov:

  1. udržateľnosť a potenciál projektu – do akej miery projekt, jeho aktivity a realizátori vytvárajú predpoklady pre ďalšie pokračovanie zámerov projektu a aký je potenciál projektu rozvíjať a stimulovať nové aktivity;
  2. komunitný prínos – aktivizácia a rozvíjanie už existujúcich komunít a vytváranie nových, a tiež sieťovanie a prepájanie obyvateľov a ďalších projektov a lokálnych aktivít;
  3. participácia cieľovej skupiny – v akej miere aktivity projektu priamo zapájajú cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené, či je táto skupina len „konzumentom“ projektu, alebo aj jeho spolutvorcom;
  4. originalita – chápaná (1) ako prínos niečoho nového do lokality, kde sa realizuje, teda niečoho, čo v nej absentovalo, ako (2) niečo, čo pritiahne pozornosť ľudí mimo tejto lokality a bude dobrou „reklamou“ pre danú lokalitu, župu a participatívny rozpočet, a ako (3) „neštandardný, resp. nový“ spôsob realizácie aktivít, ktoré samé o sebe nemusia byť originálne;
  5. inkluzivita – ako zapájanie zraniteľných, znevýhodnených, alebo vylúčených skupín obyvateľstva;
  6. environmentálny dopad – ako projekt zohľadňuje túto tému. Nejde o to, aby mal každý projekt ekologický rozmer, presnejšie aktivity tohto typu, ale skôr o to, aby aktivity projektu nezaťažovali životné prostredie viac, než je nevyhnutné.

Support develop by Greativity.sk