Verešvár pre všetkých

Názov predkladateľa: C.I.N. (cin - ako "puto")

 

 

Názov projektu: Verešvár pre všetkých

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Červeník

 

Stručná anotácia projektu: Takto to cítime my... Vytvorenie miesta, príležitostí a aktivít, kde sa budú ľudia cítiť ako doma, ako jedna veľká rodina, v ktorej skutočne pulzuje život. Tvoríme aktivity a programy, ktoré sú ponukou „Ako na to“, delíme sa o svoje zážitky, skúsenosti a sme otvorení prijímať nové výzvy. Naše aktivity sú priestorom, v ktorom spoločný záujem o komunitu sa mení konkrétne slová a činy.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom našich aktivít je nielen vyplniť voľný čas, ale aj prinavrátiť úprimnú radosť, tešiť sa z maličkostí. Každá aktivita je určená pre všetky vekové kategórie. Pekný zážitok vytvorí príjemný pocit, ktorý vracia často stratený úsmev na tvári v dnešnej konzumnej dobe.
Konkrétne premietanie filmov tematicky zameraním na prírodu a s ňou spojenú ochranu, deň rodiny zameraný na prežitie spoločných chvíľ so svojimi blízkymi, počas ktorého sa spájajú rôzne rodiny a plnia rôznorodé úlohy (športové, logické, náučné, ekologické).

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Tieto aktivity si vyžadujú veľa času a energie, ľudí bez ktorých to nejde. V prvom rade je to spolupráca so ZŠ s MŠ ako aj s inými združeniami pôsobiacimi v obci i mimo nej. V rámci projektu sa zapájajú a pomáhajú ľudia, ako aj mladí tak i starší, kde využijú svoje talenty, schopnosti. Počet dobrovoľníkov, ktorí sa zapoja je cca 50.

 

 

 


Rozpočet - 8 300 eur Hodnotenie členov DF - 80/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

Deň rodiny 2020

Názov predkladateľa: Centrum pomoci pre rodinu

 

 

Názov projektu: Deň rodiny 2020

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kuzmányho 9, Piešťany

 

Stručná anotácia projektu: Deň rodiny je celoslovenská aktivita, ktorá má spájať všetky rodiny a mottom ročnka 2020 je darujem ti čas. Deň rodiny je tak jedna veľká oslava. V Piešťanoch sa nám podarilo Deň rodiny realizovať po prvý krát v roku 2019. Pre kladné ohlasy a povzbudenia sme sa rozhodli, že podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi a podporovateľmi pripravíme aj v ďalšom roku.

 

 

Popíšte svoj projekt: Druhý ročník Dňa rodiny má význam realizovať aj preto, že spája rôzne komunity, účinkujúcich a v neposlednom rade dobrovoľníkov. Bez dobrovoľníkov by sme v minulom roku Deň rodiny nezrealizovali. Deň rodiny je podujatie kde sa stretávajú rôzne skupiny obyvateľstva od najmladších až po seniorov. Majú možnosť vidieť bohatý kultúrny a sprievodný program. Počas akcie sa majú možnosť odprezentovať naše spolupracujúce organizácie, občianske združenia či krúžky. S väčšinou ľudí úzko spolupracujeme počas celého roka - Deň rodiny tak má utužiť vzťahy, vytvoriť možnosti na nové spolupráce i doladiť tie existujúce.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Bez dobrovoľníkov to nejde tak ako to bolo minulý rok veríme, že sa zapoja aj tento rok - mladí pri súťažiach a atrakciách pre deti, starší pri príprave občerstvenia. Na realizácii spolupracujeme s miestnymi podnikateľmi, farským spoločenstvom, rehoľnou komunitou.

 

 

 


Rozpočet - 3 200 eur Hodnotenie členov DF - 83/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 5.

Komunitné okno (portál)

Názov predkladateľa: SOFISTICA

 

 

Názov projektu: Komunitné okno (portál)

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Piešťany a okolie

 

Stručná anotácia projektu: Darovač je vlastná sociálna sieť. Umožní obojstranný proces darovania vecí, služieb v rámci komunity. Poskytne i priestor pre spoločné aktivity, ktoré povedú k prosperite komunity, čistote okolia a všeobecnej hojnosti. Cieľom je zmierniť konzumný spôsob života a naučiť sa, že prebytočné veci netreba vyhodiť, ale možu si nájsť nového majiteľa. Veríme v návrat k hodnotám, oživenie vzájomnej pomoci a zdieľania. Výhodou je virtuálny priestor, ktorý kapacitne zvláda viac ako priestor fyzický.

 

 

Popíšte svoj projekt: Projekt stojí na 5 pilieroch (cieľoch), ktoré sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú. Zároveň aj vysvetľujú zmysel projektu.

1. Eliminácia odpadu - šetrenie životného prostredia
2. Komunita - budovanie komunity a zvyšovanie jej životnej úrovne, návrat k "človečine" (aby sa ľudia delili, darovali a zdieľali veci či informácie), vytváranie všeobecnej hojnosti
3. Životné prostredie - prostredníctvom sily komunity viesť ľudí k spoločným aktivitám, ktoré zveľaďujú prostredie komunity a zlepšujú životné prostredie
4. Edukácia - vnášať do povedomia verejnosti, že uvedomelý prístup a spôsob zaobchádzania s našou planétou je ten správny životný štýl a obohacuje každého z nás
5. Darovanie - na základe darovania vzniká komunita, priateľstvá a vzájomná pomoc; darovanie a zdieľanie je prospešné pre naše zdravie, vyvoláva pozitívne pocity.
Zámerom je prechod na vyššiu úroveň už fungujúceho projektu facebookovej skupiny Odpad - Poklad. Skupina funguje na princípe darovania a výziev k pomoci v rôznych, najmä nefinančných smeroch.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do projektu v súčasnom stave je už zapojených 6 tisíc ľudí z Piešťan a blízkeho okolia. Nevyžadujú sa tu žiadne špeciálne skúsenosti ľudí, stačí iba chcieť darovať a ochota pomôcť a zapojiť sa. A práve tieto požiadavaky spájajú členov a motivujú ich robiť ďalšie kroky. Podľa polročnej štatistiky má projekt neustále rastúcu tendenciu. V súčasnom priestore, ktorý nám facebook poskytuje, nám rastúce nároky a aktivity skupiny, umožňujú činnosť len v obmedzenej miere. Zároveň by sme chceli projekt spraviť prístupným aj pre ľudí, ktorí nevyužívajú facebook - napr. ľudia vo vyššom veku, ktorí ale dokážu pracovať s internetom.

 

 

 


Rozpočet - 5 250 eur Hodnotenie členov DF - 95/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

MeSto živých tvorov - zachránme opeľovače

Názov predkladateľa: OZ Čas pre rodinu

 

 

Názov projektu: MeSto živých tvorov - zachránme opeľovače

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Hlohovec - mesto

 

Stručná anotácia projektu: Projekt MeSTO živých tvorov je zameraný na podporu opeľovačov, konkrétne samotárskych včiel. Na Slovensku poznáme okolo 650 druhov včiel. V čase, keď hmyz kolabuje, je mestské prostredie miestom kde sa včelám darí. Chceme predstaviť deťom a dospelým, krásu včiel i iných bezstavovcov, ako extrémne dôležitú a nevyhnutnú súčasť každého ekosystému. Vzdelávanie zážitkom počas aktívnej podpory ako výsadba kvetov, hmyzie hotely a pozorovania rôznych druhov v teréne. Zapojíme rodín do edukačného procesu, čím sa posilnia rodinné väzby a nadobudnuté vedomosti sa pretavia do aktívnej ochrany životného prostredia celou komunitou.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je zážitkovou formou predstaviť deťom krásu drobných živočíchov bezstavovcov, ako extrémne dôležitú a nevyhnutnú súčasť každého ekosystému. Naučiť deti a ich rodičov rozoznávať základne druhy bezstavovcov s dôrazom na opeľovače, poznať ich dôležitosť a miesto v ekosystéme mesta i prírody. Entomológia je pre deti ideálna, podporuje prirodzenú zvedavosť, ťahá deti von, do prírody. Hmyz je všade okolo nás a je nekonečne rozmanitý, preto tieto aktivity vedú deti k empatii a k úcte k životu i tých najmenších tvorov.

Aktivity pre deti a ich rodičov budú rôznorodé, zamerané na praktické ukážky ale aj na reálne pozorovania v teréne. Tieto činnosti budú doplnené vzdelávaním zábavnou formou s využitím Montessori pomôcok, tvorivými workshopmi, návštevou Vlastivedného múzea a CHKO Sedliská. Deti a ich rodičia sa dozvedia ako dážďovky pomáhajú s odpadom, o význame samotárskych včiel, čmeliakoch, denných i nočných motýľoch. Osvoja si praktické zručnosti pre podporu prirodzeného prostredia a úkrytov pre hmyz, osadeným vhodných hmyzích hotelov a výsadbou medonosných kvetov.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Zapojenie MŠ a organizácii z projektu MeSto Stromov

 

 

 


Rozpočet - 4 850 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

Nie ste sami!

Názov predkladateľa: OZ Samaria

 

 

Názov projektu: Nie ste sami!

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Hlohovec

 


Stručná anotácia projektu:
Narodenie postihnutého dieťaťa predstavuje psychické vypätie i veľkú fyzickú záťaž nielen pre rodičov, ale aj blízkych rodinných príslušníkov determinujúcich rodinné fungovanie. Stresová situácia spojená s oznámením diagnózy dieťaťa je nemenný fakt, bez ohľadu na to, či už ide o dieťa, ktoré trpí mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Pre pozitívnu akceptáciu zdravotného postihnutia v rodine je dôležité vytvárať podnecujúce podmienky, ktoré umožňujú rodičom vysporiadať sa s novou životnou situáciou ako aj mať dostatočnú opornú sieť skladajúcu sa z rodiny, vonkajšieho prostredia a inštitúcií.

OZ Samaria, má za cieľ v Komunitnom centre Samaria uskutočňovať podporné stretnutia rodičov detí, ktoré trpia mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, počas ktorých by si vymieňali skúsenosti, vedomosti a poznatky. Boli by si navzájom oporou. V komunitnej záhrade by načerpali spoločne pozitívnu energiu. Získali by nové podnety pri práci s drevom či hlinou, zoznámili sa s iným druhom terapie (canisterapiou). Po namontovaní sedačkového výťahu by bola týmto rodičom a ich deťom sprístupnená spoločenská miestnosť, kde by prebiehali spoločné aktivity. Nainštalovaním sedačkového výťahu odstránime bariéry, ktoré ich inak vylučujú zo spoločnosti a aktívneho plnohodnotného života.

 

 

Popíšte svoj projekt: OZ Samaria má za cieľ v Komunitnom centre Samaria na Podzámskej ulici č. 4, Hlohovec uskutočňovať podporné stretnutia rodičov detí, ktoré trpia mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, počas ktorých by si vymieňali skúsenosti, vedomosti a poznatky. Boli by si navzájom oporou a inšpiráciou. V komunitnej záhrade by načerpali spoločne pozitívnu energiu. Po namontovaní sedačkového výťahu by bola týmto rodičom a ich deťom sprístupnená spoločenská miestnosť, kde by prebiehali spoločné aktivity.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Členovia združenia a dobrovoľníci by pripravovali stretnutia v komunitnej záhrade , pripravovali občerstvenie tak, aby si rodičia postihnutých detí mohli na chvíľu oddýchnuť a načerpali tak silu.
Na oslovenie rodín so znevýhodnenými deťmi, by sme využili webovú stranku nášho OZ, facebook stránku ale i nástenku na fasáde centra.
Pozvanie širokej verejnosti k účasti na projekte s cieľom poznať, prijať a akceptovať rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

 

 

 


Rozpočet - 7 300 eur Hodnotenie členov DF - 71/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - 4.-5. Finálne umiestnenie v okrese - 5.

Voda nad zlato 2020 - Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany

Názov predkladateľa: Občianske združenie pri Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch

 

 

Názov projektu: Voda nad zlato 2020 - Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Piešťany, Brezová 2 - areál školy

 

Stručná anotácia projektu: Našim zámerom je vytvoriť projekt vodozádržných opatrení v areáli školy, ktorý bude zameraný na zachytávanie zrážkovej vody v podzemných i nadzemných zberných nádobách s využitím na závlažovanie rastlín a odvedenie časti zachytenej vody do jazierka. K vzniknutým opatreniam vytvoríme vzdelávací program pre žiakov základných a stredných škôl a verejnosť o klimatických zmenách a potrebe zachytávania dažďovej vody a jej šetrného využitia tam kde vznikne.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je zmapovať a navrhnúť projekt vodozádržných opatrení, ktorý by sa postupne realizoval s cieľom vzdelávať žiakov a verejnosť o klimatických zmenách, zadržiavaní vody a jej využívaní v záhradách a zabezpečiť zásobu vody na polievanie rastlín a v domácnostiach, s cieľom šetriť pitnú vodu.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do realizácie zapojíme odborníkov, ktorí sa zaoberajú navrhovaním vodozádržných systémov, záhradných architektov, a pri realizácii a vzdelávaní verejnosti žiakov školy, aby sme podporili edukáciu a rovesnícke vzdelávanie.

 

 

 


Rozpočet - 5 600 eur Hodnotenie členov DF - 79/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 7.

Koše na cigaretové ohorky - ballot bin

Názov predkladateľa: Marián Ježík

 

 

Názov projektu: Koše na cigaretové ohorky - ballot bin

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Hlohovec

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je osadenie niekoľkých "hlasovacích" smetných košov na ohorky od cigariet. Týmto spôsobom by sa zmenili behaviorálne návyky fajčiarov. Ohorky sa pri zbieraní odpadkov zbierajú najhoršie a takýto drobný odpad je environmentálnou a estetickou záťažou. Na niektorých miestach môže odpad z cigaretových ohorkov tvoriť až 80% znečistenia. Skúsenosti s týmito schránkami z iných miest ukazujú, že by takýto druh odpadu mohol byť zredukovaný až o 74%.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu smetných košov na ohorky je kreatívnym spôsobom motivovať fajčiarov, aby svoje ohorky nehádzali na zem. Následkom bude čistejšie životné prostredie, resp. verejný priestor. Hlavne okolo zastáviek sa napriek inštalácií smetných košov nachádza množstvo ohorkov. Skúsenosti ukazujú zníženie odpadu z cigaretových ohorkov na frekventovaných miestach až o 74%. Koše budú osadené na stĺpoch verejného osvetlenia. Schránka má v hornej časti plexisklo, ktoré je vyberateľné. Na toto plexisklo sa dá napísať otázka s hlasovacími možnosťami fixou, alebo sa dajú použiť magnetické písmena na zadnú stenu slotu.

Vysýpanie košov bude realizovať dobrovoľnícka organizácia DOZOR HC.

Z dôvodu udržateľnosti projektu bude nainštalovaná približne polovica celkového počtu schránok, aby sme v prípade zničenia alebo odcudzenia dokázali operatívne reagovať a schránku nahradiť novou.

Schránky je možné operatívne premiestniť aj na iné rizikové miesta, napríklad v prípade konania kultúrnych podujatí (Stredoveké dni a pod.), čo môže dopomôcť oživeniu atmosféry položením kreatívnej otázky, napr. "Páčia sa ti stredoveké dni?". V lete sa zníži riziko požiaru od špaku hodeného do suchej trávy.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Na tento účel založenej Facebookovej skupine budú môcť občania pridávať fotografie košov, ktoré naplnili svoje kapacity (výsledky hlasovania).
Občania môžu navrhnúť svoje vlastné nápady na hlasovacie otázky.

 

 

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 71/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - 4.-5. Finálne umiestnenie v okrese - 3.

2. ročník Dramatického festivalu "Zahrajme to tvorivo"

Názov predkladateľa: SRRZ - RZ pri Gymnáziu

 

 

Názov projektu: 2. ročník Dramatického festivalu "Zahrajme to tvorivo"

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Dom kultúry vo Vrbovom

 

Stručná anotácia projektu: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vrbové predkladá návrh na organizovanie 2. ročníka mimoriadne úspešného Dramatického festivalu v anglickom a ruskom jazyku pod názvom “Zahrajme to tvorivo!“ pre gymnáziá s bilingválnym štúdiom slovensko-anglickým a slovensko – ruským. Zámerom projektu je priblížiť širokej verejnosti, občanom mesta Vrbové prácu učiteľov a ich žiakov bilingválnych gymnázií z celého západoslovenského kraja netradičným spôsobom. Žiakom z okolitých základných škôl predstaviť známych anglických a ruských literárnych predstaviteľov hravou a jazykovo prístupnou formou a tým posilniť vzťah mladých ľudí k literatúre, kultúre a umeniu, žiakom gymnázií poskytnúť priestor pre ich tvorivosť a talent, posilniť spoluprácu s rodičmi a miestnou komunitou pri realizácii projektu. Ďalším nie menej dôležitým cieľom tohto projektu je inovácia rozvoja kultúrno – spoločenského života mesta Vrbové a jeho propagácia v rámci Slovenska, ako aj spájanie generácií.

 

 

Popíšte svoj projekt: Dramatický festival sa bude konať v mesiaci október 2021, bude určený pre žiakov 1. – 4. ročníka bilingválnych slovensko-anglických a ruských tried, pričom každý rok bude vybraný 1 predstaviteľ britsko-americkej a ruskej literárnej tvorby. Základnou podmienkou účasti na festivale bude tvorivé dramatické spracovanie literárneho diel určeného autora v rozsahu do 20 minút. V júni bude príslušným bilingválnym gymnáziám v západoslovenskom kraji elektronicky zaslaná informácia o organizovaní festivalu, zároveň budú upozornení, že šiesti uchádzači, ktorí sa prihlásia ako prví, budú zaradení do súťažného festivalu. V septembri bude vybraným školám zaslaná pozvánka spolu s informáciami o podmienkach súťaže ako aj kritériami hodnotenia divadelných žiackych hier.

Odborná porota dramatického festivalu bude pozostávať z 1 zástupcu odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja, 1 zástupcu ZUŠ dramatického odboru, primátorky mesta Vrbové a 1 zástupcu štátnej jazykovej školy Trenčín. Členovia poroty budú hodnotiť vystúpenia jednotlivých škôl podľa presne stanovených kritérií, a to originalita spracovania literárneho diela, náročnosť spracovania (kulisy, kostýmy, atď.), jazykový prejav a celkový dojem, pričom maximálne hodnotenie za jednotlivé kritériá bude 5 bodov. Divadelné žiacke súbory (max. 5 osôb) predstavia V mesiaci október 2021 svoje divadelné spracovanie literárneho diela v divadelnej sále Domu kultúry vo Vrbovom, kde budú mať zabezpečené šatne, zvukovú a osvetľovaciu techniku. Z dramatického festivalu sa vyhotoví video záznam na DVD nosičoch určený pre zúčastnené školy, pričom skrátená verzia bude zavesená na web portáloch príslušných škôl a mesta Vrbové. Do hodnotenia okrem odbornej komisie bude zapojená aj široká verejnosť formou online hlasovania na uvedených portáloch.

 

Veríme, že realizáciou tohto projektu by sme v plnom rozsahu splnili nielen edukatívny cieľ, ale najmä rozšírili spoluprácu v širšej perspektíve s učiteľmi škôl, s ich rodičmi, miestnou komunitou a občanmi z celého Trnavského kraja nakoľko vstup na dramatický festival bude voľný pre všetky vekové kategórie. Dramatický festival má niekoľko poslaní. V prvom rade je to tvorivý spôsob rozvíjania jazykových zručností žiakov, vedenie ich ku kritickému mysleniu, k poznaniu svojich silných stránok, ktoré neskôr budú vedieť uplatniť pri svojich budúcich profesiách. V rámci organizačnej prípravy podporiť spoluprácu s miestnou divadelnou komunitou, viesť mladých ľudí k efektívnej komunikácii, odstraňovať generačné bariéry.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Akcia bude prístupná širokej verejnosti v rozsahu vypracovania 20 ks plagátov, ktoré budú vyvesené na mestských vývesných tabuliach mesta Vrbové a Piešťany, VÚC Trnava, taktiež budú zaslané zúčastneným školám v rámci materiálno - technickej časti realizácie projektu (osvetlenie, mikrofóny, kulisy, pohyb na javisku atď.) okrem žiakov a ich učiteľov budú zapojení aj členovia odboru školstva mesta Vrbové, mestského zastupiteľstva a miestneho divadelného súboru. Do výsledného hodnotenia zapojených divadelných skupín sa okrem odbornej komisie zapojí aj široká verejnosť formou online hlasovania na web portáloch zapojených škôl a mesta Vrbové

 

 

 


Rozpočet - 2 720 eur Hodnotenie členov DF - 65/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

PRÍRODA v záhrade - ZÁHRADA v prírode

Názov predkladateľa: Kristína Bajtalová

 

 

Názov projektu: PRÍRODA v záhrade - ZÁHRADA v prírode

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Priestor dvora a parku ZŠ Leopoldov

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom nášho projektu je zatraktívnenie priestoru dvora školy v Leopoldove. Aktivitami projektu v priestoroch dvoch častí dvora, zriadime vybrané prírodné prvky k tvorbe „prírodných záhrad“, ktoré budú pre návštevníkov - žiakov a ich rodiny – nielen oddychovým priestorom, ale aj miestom na poznávanie a vzdelávanie zážitkovým a neformálnym spôsobom.
Súčasný, z veľkej časti nevyužitý dvor, sa prostredníctvom projektu môže stať parkom, triedou i záhradou súčasne. Aktivitami počas realizácie projektu a ich udržiavaním prinesieme do tohto priestoru viac života a možnosti jeho spoznávania.

 

 

Popíšte svoj projekt: Naším hlavným cieľom je podporiť na našej škole neformálne vzdelávanie a zážitkové učenie detí a žiakov. Toto učenie je hodnotné a trvácne vtedy, keď jeho aktéri pracujú spoločne na výstupoch vo všetkých jeho procesoch a spoločne tak od samotného plánovania až po realizáciu vytvárajú na základe spoločných snov ciele, ktoré zároveň aj realizujú. V súčasnosti je veľkým trendom tvoriť neprírodné priestory, ktoré často ľudia navštevujú iba formálne. Naopak, náš priestor sa môže stať obľúbeným a tvorivým a zároveň živým vďaka procesu, ktorým bude vznikať. Obsahovo, tématicky ho budú tvoriť práve žiaci, ktorí budú stanovené ciele i prakticky napĺňať. Aktivitami projektu chceme nielen deťom, ale aj ich blízkym ukázať prírode blízke riešenia záhrad, dvorov a ich využitie nielen pre zábavu, ale hlavne pre neformálne učenie a osvetu.

 

Projektom reagujeme na aktuálne otázky zmeny klímy, potrebu prirodzeného prežitia človeka v prírode, potrebu využitia dažďovej vody pre procesy v krajine, potrebu prezentácie ochrany prírody a krajiny. Aktivity popísané v projekte budeme realizovať prostredníctvom voľnočasových, ale aj školských aktivít, a to v čase výuky, ale predovšetkým vo voľnočasovom priestore. S podobným, ale menším projektom máme skúsenosti z uplynulých rokov, kedy sme realizovali aktivity pre menšie deti v objekte materskej školy. Máme teda s neformálnym vzdelávaním v prírode dostatok skúseností, ktoré by sme teraz chceli poskytnúť aj starším deťom, ktoré si rovnako zaslúžia našu pozornosť a my ich nápaditosť a odvahu v ich riešeniach.

V rámci projektu budeme realizovať aktivity pre vytvorenie nasledovného:
• priestor pre vonkajšiu výučbu - tabuľa, sedenie pre žiakov
• využitie studne na praktickú ukážku prameň-rieka a zalievanie
• rôzne dreviny, okrasné kvety, ovocné kríky, bylinkové a zeleninové hriadky
• poznávanie živočíchov - hmyzie domčeky, vtáčie búdky a kŕmidlá
• kompostér
• vzdelávacie panely na plote
• možno jazierko
• miesto na stretávanie a výučbu - amfiteáter
• lavičky pre verejnosť a žiakov
• priestor na voľný pohyb detí
• bylinková hriadka
• zadržiavanie dažďovej vody

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: ZŠ, mesto, združenie

 

 

 


Rozpočet - 6 200 eur Hodnotenie členov DF - 74/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 3.